Kabinet wil wet tegen misbruik van subsidies

DEN HAAG, 3 juli Het kabinet wil misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidssubsidies tegengaan met een speciale wet. In deze wet wordt vastgelegd wat het doel van een subsidieregeling is, wat de bevoegdheden van de overheid als toezichthouder zijn en welke sancties voor subsidiefraude gelden. Wanneer deze Wet Algemeen Bestuursrecht van kracht wordt volgend jaar presenteert het kabinet een voorontwerp zal tegelijk een schifting worden aangebracht van subsidies, die niet langer zinvol worden geacht.

Minister Hirsch Ballin van justitie komt deze toezegging subsidiefraude tegemoet aan een meerderheid van de Tweede Kamer. De Kamer wacht al geruime tijd met ongeduld op houtsnijdende maatregelen om het misbruik van overheidssubsidies tegen te gaan. De Algemene Rekenkamer pleitte al in 1988 voor een scherpere controle bij de toekenning van subsidies en inkomens- en kapitaaloverdracht aan burgers, bedrijven en instellingen. Jaarlijks gaat het om een bedrag van dertig miljard gulden.

Minister Kok van financien zei gisteren tegenover de Tweede Kamer dat fraudebestrijding op de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van de ministeries zelf. Hij toonde zich derhalve geen voorstander van een coordinerend ministerschap op dit punt.

Hirsch Ballin wil nagaan of overheidsinstellingen bij de bestrijding van fraude gegevens kunnen uitwisselen, waarbij overigens de privacy van burgers gewaarborgd wordt. Hij toonde zich bezorgd over een mededeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat een aantal gemeenten bij subsidieverstrekking afziet van verificatie van financiele gegevens. 'Een zorgelijke situatie', aldus Hirsch Ballin.

VVD-woordvoeder De Korte stelde voor om de belastingbetaler te laten profiteren van de opbrengst van de fraudebestrijding. Een motie met deze strekking kreeg geen steun.

Volgens minister Kok zal de vijfde wijziging van de Compatabiliteistwet, die momenteel wordt voorbereid, zal bijdragen aan de het aangescherpte beleid ten aanzien van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidssubsidies.

Kok zag wel iets in het idee van het CDA-Kamerlid Vreugdenhil om bedrijven en instellingen die subsidie ontvangen richtlijnen te verstrekken voor hun boekhouding. Dat zou accountantscontrole op het gebruik van de subsidie mogelijk maken. Vreugdenhil verwees daarbij op de praktijk in de Verenigde Staten. Kok nam de suggestie van PvdA-kamerlid Vermeend over om de verschillende departementen jaarlijks te laten rapporteren over misbruik en oneigenlijk gebruik. Dat is volgens Kok mogelijk bij de jaarrekeningen en de begroting.