Dure communicatiekul

Milieu Magazine, maandblad voor strategisch milieumanagement. Uitg. Samson. Verschijnt achtmaal per jaar, losse nummers 11,95 gulden. Abonn. tel. 01720-66822Het ministerie van VROM bestuurt ons land per folder. De komende jaren zal men voor 15 miljoen gulden belastinggeld aan junkmail laten verspreiden om onze milieuproblemen te bestrijden. Dat signaleert communicatiewetenschapper drs. Piet Bakker in Milieu Magazine, maandblad voor strategisch milieumanagement van uitgeverij Samson. Volgens Bakker past de nieuwe milieucampagne volledig in het nationale streven om beleid te vervangen door geklets over beleid.

Reclamebureau Prad (klanten onder andere Mercedes en Unilever) gaat de 'draaggolfcampagne' verzorgen, om, in de woorden van directeur voorlichting F. Kok van VROM, 'de milieubelangstelling te reactiveren en het verbindend element te vormen tussen de deelcampagnes die later zullen starten.'

Daarbij valt dan te denken aan posters, advertenties, TV-spotjes, huis-aan-huisreclame enzovoorts.

Maar hoezo reactiveren, vraagt Bakker zich vervolgens nijdig af. Weten we dan nog niet dat glas in de glasbak moet en dat dioxines ongezond zijn? Uit de Nationale Milieu-monitor bleek, dat 90 procent van de Nederlanders het milieuprobleem 'ernstig tot zeer ernstig' neemt, terwijl 70 procent de komende tien jaar bereid is af te zien van koopkrachtverhoging als dat nodig is voor het milieubehoud. Waar dit land om schreeuwt, is een krachtig milieubeleid. In de voorlichtig zit hem het probleem niet.

VROM lijkt vooral bezorgd over het eigen imago. Maar de containers vol kleurige folders en magazines en driftig heen en weer scheurende reclamejongens in Alfa's en BMW's leveren geen positieve bijdrage aan de milieuproblematiek. Sterker nog, een onderzoek dat onlangs door de Heidemij werd uitgevoerd in opdracht van het milieuministerie zelf wees uit dat de wassende stroom reclamedrukwerk juist een groot en groeiend milieuprobleem vormt.

Bij de volgende behandeling van de milieubegroting, zegt Bakker, moet een Tweede Kamerlid maar eens informeren welk deel van het budget besteed wordt aan dergelijke geintegreerde communicatiekul. En daarmee is de communicatie waar hij thuid hoort: in het parlement.

Overigens is het blad Milieu Magazine, dat achtmaal per jaar uitkomt onder auspicien van een hoofdredacteur plus redactiesecretaris en verder volgeschreven wordt door free-lancers, zelf ook niet geheel vrij van geintegreerde communicatiekul en andere prietpraat. 'Het is zaak de milieuboodschap aansprekend te verpakken', kopt het tamelijk prijzige tijdschrift boven een oeverloos omslagartikel over de vraag of de overheid moet ingrijpen bij 10, 50 of 90 procent bossterfte. In een door de redactie als column aangeduide bijdrage over het Nationaal Milieubeleidsplan meldt drs. J. C. Blankert, directeur van werkgeversorganisatie FME, 'dat de aanpak van milieproblemen bij de bron meestal aanzienlijke gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. En dus voor de investeringen. Het gaat dan om kostbare en vooral tijdrovende aanpassingen. Een financieel en beleidsmatig goed moment is dat wanneer uitbreiding of vervanging aan de orde zijn, 'aldus Blankert. Geruststellende woorden, die vooral bedoeld lijken voor de vele adverteerders die het blad rijk is.

In het overigens niet onsympathieke interview met de als milieustrateeg aangeduide Klarissa Nienhuys, voorzitter van de Nationale Milieu Aktie en oud-voorzitter van de Waddenvereniging beschrijft het vakblad voor strategisch milieumanagement hoe de activiste de helft van haar gazon onlangs heeft betegeld, terwijl de andere helft bij gebrek aan een grasmaaier nog steeds wordt geknipt met een schaartje, hetgeen verbluffend veel tijd blijkt te kosten.

Tot de meest concrete bijdragen behoort een reportage over de grote gele zinkwoestijn van Budelco, de zinkfabriek in de Brabantse Kempen, die sinds de jaren zeventig opgescheept is geraakt met een berg van bijna twee miljoen ton afval in de vorm van jarosiet. Er wordt nu 100 miljoen gulden overheidssubsidie gevraagd om het afval te verwerken tot slakken' die bruikbaar zijn als grondstof voor wegenbouw en cementindustrie.

    • Marion de Boo