Kamer ziet onvoldoende politieke leiding aan belastingen

DEN HAAG, 27 juni Regeringsfracties en oppositie in de Tweede Kamer vinden dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) de indruk wekt onvoldoende politiek leiding te geven aan de belastingdienst. Dit bleek vanochtend tijdens een mondeling overleg met de vaste Kamercommissie voor financien over de herstructurering van de fiscus. CDA, PvdA en VVD stoorden zich aan de manier waarop de staatssecretaris de resultaten van een onderzoek naar mogelijke belastingderving had bekendgemaakt. Hij had het trekken van beleidsconclusies uit het onderzoek overgelaten aan de directeur-generaal en in een brief naar de Kamer slechts daarnaar verwezen. 'Dat had dus andersom gemoeten', aldus Vermeend (PvdA). De Korte (VVD) vond dat de staatssecretaris zowel jegens de Kamer als de belastingdienst onvoldoende had gedemonstreerd dat 'het primaat bij de politiek ligt'.

Volgens hem heeft de belastingdienst zelf ook boter op het hoofd. 'Er is daar een te sterke neiging om de eigen toko van de politiek afgeschermd te houden'.

Ook Reitsma (CDA) deelde de kritiek.

Alle fracties zeiden in de toekomst regelmatig rapportages te willen ontvangen over de voortgang van de herstructurering. De PvdA wil dat daarbij onafhankelijke onderzoekers worden betrokken, om zo groot mogelijke objectiviteit te waarborgen. De staatssecretaris zegde dit toe. Maar volgens hem moet de fisucs 'zelf bepalen hoe de problemen worden opgelost'.

Van Amelsvoort zei weinig te zien in 'nog meer directieven uit Den Haag'. Reitsma waarschuwde dat het voor zijn fractie niet aanvaardbaar is als in de toekomst nogmaals personeel aan de controle wordt onttrokken om administratief werk te doen. Bij de invoering van de nieuwe organisatiestructuur was dit wel gebeurd waardoor er tijdelijk minder geld binnenkwam.

Uit het onderzoek was ook naar voren gekomen dat de herstructurering van de fiscus tot nu toe geen noemenswaardige invloed heeft gehad op de belastinginkomsten. Wel werd duidelijk dat de fiscus op termijn risico's loopt bij automatisering, huisvesting en personeelsbeleid. De Kamer was gerustgesteld door de belangrijkste conclusie van het rapport. Dat de top van de belastingdienst integraal de aanbevelingen van de onderzoekers had overgenomen, vond eveneens waardering. Wel vond Vermeend dat de dienstleiding de indruk wekte tegelijkertijd het eigen straatje schoon te vegen. Aangezien het belangrijkste probleem uit het rapport slechte onderlinge communicatie bij de fiscus was, had juist dat voorkomen moeten worden. De dienstleiding had veel duidelijker tegen het personeel moeten zeggen zich mede-verantwoordelijk te achten voor de problemen, aldus Vermeend.