'Uitkeringen verlagen'; Werkgevers: WAO moet op dehelling

DEN HAAG, 23 juni De werkgevers zijn bereid om alle gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in beginsel in dienst te houden als de WAO-uitkering wordt verlaagd. Minister De Vries (sociale zaken) staat daar positief tegenover maar de vakcentrale FNV is er fel op tegen.

De werkgeversorganisaties presenteerden gisteren tijdens het Voorjaarsoverleg met het kabinet en de vakbeweging een plan voor het terugdringen van de arbeidsongeschiktheid. Als voorwaarde voor het in dienst houden van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zouden overheid en vakbeweging bereid moeten zijn 'taboes te doorbreken op hetgebied van inkomen en medische beoordeling'. 'We zullen dit voorstel uitermate serieus moeten bekijken', was dereactie van minister De Vries. Volgens de FNV komt het voorstel neer op afbraak van de WAO, maar de grootste vakcentrale is wel bereid tot een gesprek over het plan. De FNV vindt dat de regering het bedrijfsleven met quotering moet verplichten arbeidsongeschikten in dienst te nemen of te houden.

De gezamenlijk werkgeversorganisaties vinden dat de WAO als uitkering tot de pensioengerechtigde leeftijd op de helling moet. Zij willen het oneigenlijk gebruik van de WAO als relatief aantrekkelijke afvloeiingsmaatregel tegengegaan door deze uitkering meer in overeenstemming te brengen met de WW, die betrekkelijk snel afloopt naar het bijstandsniveau.

Het kabinet wil in overleg met de sociale partners komen tot maatregelenom de sterk groeiende arbeidsongeschiktheid aan te pakken. De Vries zal, als stok achter de deur, intussen de verdere uitvoering van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers (WAGW) voortzetten, onder meer door een adviesaanvraag aan de Sociale Verzekeringsraad. Als het Najaarsoverleg niets oplevert, kunnen wettelijke sanctiemaatregelen in werking treden. Volgens de FNV hebben partijen gisteren in het Voorjaarsoverleg verzuimd de basis te leggen voor constructieve onderhandelingen over de hoofdlijnen van het sociaal-economisch beleid. 'We hebben een kans gemist om tot fundamentele akkoorden te komen over de vergroting van de werkgelegenheid', aldus FNV-voorzitter J. Stekelenburg na afloop van het topoverleg.

Het kabinet is aanmerkelijk optimistischer over de mogelijkhedenom in het najaar met werkgevers en vakbeweging zaken te doen over onder andere werkgelegenheid en arbeidsongeschiktheid. Ook de christelijke vakcentrale CNV ziet perspectieven voor het Najaarsoverleg.

Pag.19: 'Minder nadruk op loonzakje'