Maatregelen tegen te snel vrachtverkeer

DEN HAAG, 23 juni Vrachtauto's en bussen zullen vanaf 1 januari 1991 geleidelijk aan worden voorzien van een snelheidsbegrenzer als dit najaar blijkt dat ze nog steeds massaal de voor hen geldende maximumsnelheid van 80 kilometer per uur overschrijden.

Dit schrijven de ministers Maij-Weggen (verkeer en waterstaat), Alders (milieu) en Hirsch Ballin (justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. Voorts wordt voor vrachtauto's en bussen een inhaalverbod overwogen op wegen met meer dan twee rijstroken. Zoals eerder deze week reeds gemeld wil het kabinet in principe de maximumsnelheid voor personenauto's in de hele Randstad op 1 januari 1992 teruggebracht hebben tot 100 kilometer per uur. Daarop vooruitlopend, zal reeds met ingang van 1 oktober aanstaande op een aantal wegen in de Randstad waar nu nog 120 kan worden gereden, de 100 kilometer grens worden heringevoerd. Het gaat hier onder andere om de snelweg tussen Den Haag en Rotterdam, Den Haag en Gouda en een gedeelte van de snelweg tussen Den Haag en Amsterdam die via Wassenaar loopt (totdat de tweebaansweg overgaat in een vierbaansweg). Ook op het wegennet rond Amsterdam zal met ingang van 1 oktober nergens meer 120 kunnen worden gereden.

De ministers willen het beleid verscherpen nu twee jaar na invoering van de nieuwe snelheidslimieten is gebleken dat de acceptatie ervan 'met name door beroepschauffeurs en zakelijke rijders' gering is. Vooral het naleven van de tachtig kilometer grens is volgens de drie ondertekenaars van de brief aan de Kamer 'een punt van zorg' gebleven. 'De als gering ervaren pakkans en de relatief lage boete wegen kennelijk niet op tegen het (vermeende) economische voordeel dat met overtreding van de snelheidslimieten kan worden bereikt', zo staat in de brief.

Uit de brief blijkt dat de doelstellingen die het vorige kabinet trachtte te bereiken met het op bepaalde plaatsen verhogen van de maximumsnelheid in het geheel niet zijn gehaald. Een betere naleving van de maatschappelijk beter geaccepteerde limieten had moeten leiden tot minder luchtverontreiniging, minder geluidsoverlast en een grotere verkeersveiligheid. Verder zou het op grote delen van het wegennet verhogen naar 120 kilometer er voor moeten zorgen dat nog maar hooguit tien procent van de automobilisten de snelheidslimieten zou overschrijden. In werkelijkheid wordt op grote delen van het wegennet de maximumsnelheid door vijftien procent van de automoblisten overschreden, is de aanvankelijk bereiktereductie van de luchtverontreiniging door auto's weer geheel teniet gedaan als gevolg van het toenemend autogebruik en is de situatie rondom de verkeersveiligheid 'aanzienlijk verslechterd'. De drie ministers schrijven in hun brief dat de automobilist de 'pakkans' als gering ervaart. 'Hiervan gaat geen grote impuls uit om zich aan de maximumsnelheid te houden'.

Vandaar dat minister Hirsch Ballin zich bereid heeft getoond het aantal processen verbaal op te voeren van 230.000 naar 300.000 op jaarbasis. Overigens wordt bij deze maatregel nog wel een slag om de arm gehouden. Het openbaar ministerie en de magistratuur zullen de processen verbaal ook moeten kunnen verwerken.

De ministers overwegen verder een uitbreiding van het aantal redenen om een rijbewijs in beslag te nemen. Dit zou volgens hen bijvoorbeeld ook moeten kunnen als binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid 'ernstig' wordt overschreden.