'Hart Randstad moet groene buffer blijven'

DEN HAAG, 14 juni De Randstad moet verdeeld blijven in twee stukken, met daar tussenin een gebied waar geen grote woningbouwplannen worden uitgevoerd.

Die groene buffer bestaat uit de Bollenstreek, de zuidelijke Haarlemmermeer en het plassen- en veengebied in het Groene Hart.

Deze gemeenschappelijke visie hebben de vier provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland gisteren bij minister Alders (ruimtelijke ordening) op tafel gelegd.

Bij de presentatie van hun rapport ('de Randstad maakt zich op') onderstreepten de betrokken gedeputeerden van ruimtelijke ordening het belang van het feit dat ze met een gemeenschappelijk standpunt hebben kunnen komen. Ze hopen zo de plannen te kunnen beinvloeden die minister Alders laat maken bij de uitwerking van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening. De Rijksplanologische Dienst presenteert volgende maand een ambtelijke discussienota waarin globaal wordt aangegeven waar in de Randstad straks de grote woningbouwlokaties moeten komen.

De provincies gaan ervan uit dat de komende 25 jaar in de Randstad zo'n 650.000 woningen moeten worden gebouwd. Voor 365.000 daarvan moeten de lokaties nog worden gevonden; de rest past in bestaande plannen.

Bij het in ontvangst nemen van de provinciale visie gaf minister Alders de globale grenzen aan voor de toekomstige woningbouw in de Randstad: het Noordzeekanaal in het noorden en de Nieuwe Waterweg in het zuiden. Provincies en de rijksoverheid zijn het lang niet op alle punten eens in hun ruimtelijke visie op de Randstad. Alders zegde de gedeputeerden gisteren veel overleg toe en de Noordhollandse gedeputeerde M. de Boer voorspelde 'stevige discussies'. Volgens Alders is het 'een schier onmogelijke opdracht' om en het Groene Hart helemaal als zodanig te handhaven en woningen te bouwen op niet te grote afstand van de grote werkgebieden (Schiphol, Rijnmond) om grote verkeersstromen te voorkomen. In hoeverre Amsterdam in oostelijke richting kan worden uitgebreid en of de zuidvleugel in de Randstad kan worden verstevigd, zijn punten die dan ter discussie komen. Net als bouwen in de Haarlemmermeer.

De gemeenschappelijke visie van de vier provincies bestaat grotendeels uit een optelsom van hun bestaande plannen. Zij erkennen bovendien dat bij de ontwikkeling van de Randstad bestuurlijke provinciegrenzen een belemmering vormen. De gedeputeerden willen een permanent 'Coordinerend Overleg Randstad' opzetten, een bestuursorgaan dat het beleid voor de Randstad grotendeels voor zijn rekening neemt.