Opnieuw discussie over koppeling in Kamerfractie PvdA

DEN HAAG, 31 mei Binnen de Tweede-Kamerfractie van de PvdA is opnieuw een discussie over de koppeling tussen lonen en uitkeringen ontbrand. Volgens het Kamerlid A. Melkert zou de PvdA bereid moeten zijn de 'effectiviteit van de koppeling ter discussie te stellen'.

Hij zegt dit vanmorgen in het dagblad Trouw.

Melkert voelt veel voor de opvatting van P. Vos, een van de wetenschappelijk medewerkers van de Industriebond FNV. Deze vindt dat de koppeling veel gedifferentieerder zou moeten worden toegepast, waarbij ook onderscheid wordt gemaakt tussen mensen die helemaal geen kans meer maken op een baan en mensen die dat nog wel hebben. In Trouw zegt Melkert door deze woorden te zijn 'geinspireerd'.

Melkert: 'Waar het mij om gaat is dat de PvdA de discussie aangaat. Waar baat de koppeling en waar schaadt zij'. Hij meent dat de koppeling 'onder omstandigheden wel eens contra-produktief zou kunnen werken'.

Dit is volgens hem het geval als de koppeling de afweging tegen andere belangrijke overheidsuitgaven in de weg gaat staan.

De vicevoorzitter van de PvdA fractie, F. Leijnse reageerde vanmiddag verbaasd op de uitlatingen van zijn fractiegenoot. Volgens hem wekt Melkert 'ten onrechte' de indruk dat er binnen de PvdA helemaal niet wordt gesproken over de koppeling. Leijnse wijst er op dat er bijvoorbeeld geen sprake meer is van een 'automatische' koppeling. Als het gelijk oplopen van lonen en uitkeringen de werkgelegenheid bedreigt heeft het kabinet de mogelijkheid van de regel af te wijken. De PvdA is vorig jaar in het verkiezingsprogramma met deze uitzonderingsgrond akkoord gegaan.

De gedifferentieerde koppeling die Melkert interessant vindt, gaat weer een stuk verder. Deze systematiek was ook terug te vinden in het verkiezingsprogramma van de VVD. De VVD staat op het standpunt dat bejaarden en volledig arbeidsongeschikten de loonontwikkeling zouden moeten volgen. De uitkering van werklozen zou daarentegen slechts moeten worden aangepast aan de prijsstijging.

Melkert vindt verder dat er drastisch moet worden gesnoeid in de complexe regelgeving in de sociale zekerheid. Volgens hem leiden de vele regels ertoe dat bij mensen het initiatief wordt weggenomen om 'op eigen kracht' te zoeken naar werk.