Onderzoek naar gedrag conrectoren Barlaeus

AMSTERDAM, 30 mei De commissie onderwijs van de Amsterdamse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met het voorstel van B en W een onderzoek in te stellen naar het gedrag van de twee conrectoren van het Barlaeusgymnasium jegens de rector, drs. C. de Vries Lentsch. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de directeur onderwijs F. Clevers, zal worden bekeken of tegen hen disciplinaire maatregelen zullen worden genomen.

De Medezeggenschapsraad (MR) van het Barlaeusgymnasium heeft bezwaar tegen de beperkte opzet van het onderzoek. Namens de MR zei H. Born gisteravond tijdens de commissievergadering dat alle personeelsleden van de school erbij zouden moeten worden betrokken. 'Nu valt de nadruk op de twee conrectoren. Dat is schadelijk voor hen en voor de sfeer binnen de school', aldus Born. Hij wilde desgevraagd niet zeggen of de MR medewerking zal weigeren wanneer daar in de loop van het onderzoek om zou worden gevraagd.

B en W hebben de mogelijkheid opengelaten om, indien nodig, ook anderen dan de conrectoren te horen. Maar volgens B en W dient het onderzoek zich primair te richten op de conrectoren omdat zij 'uit hoofde van hun functie een speciale verantwoordelijkheid dragen voor de gang van zaken op school'. Ook de VVD pleitte voor een breder opgezet onderzoek. 'Dat kunt u krijgen maar dan moet u de mogelijkheid van disciplinaire maatregelen laten vallen', aldus Clevers. De termijn waarbinnen het mogelijk is om eventuele disciplinaire maatregelen te treffen loopt begin augustus af. Een uitgebreider onderzoek naar de rol van een groter deel van het personeel is binnen die termijn niet mogelijk, zo zei hij.

De PvdA maakte bezwaar tegen het feit dat het onderzoek in handen is gelegd van Clevers. Hij is in zijn functie van onderwijs-directeur volgens de PvdA te zeer betrokken geweest bij de conflicten op het Barlaeusgymnasium. Wethouder van onderwijs M. Baak noemde het daarentegen logisch dat wanneer sprake is van een conflict tussen een school en het bevoegd gezag een vertegenwoordiger van dit gezag een onderzoek instelt.

De commissie ging ook akkoord met de procedure voor de benoeming van een waarnemend rector en met de aanstelling van een college van advies dat de schoolleiding in voorkomende gevallen zal bijstaan.