'Studiebeurs koppelen aan prestaties'

DEN HAAG, 29 mei Het inkomen van de ouders mag geen rol meer spelen in het stelsel van studiefinanciering. De studiebeurzen moeten wel afhankelijk worden van de geleverde studieprestaties. De 'topbeurs' voor studenten uit de lagere inkomensgroepen kan worden afgeschaft.

Dit stelt de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA, in een vandaag gepubliceerde studie over het hoger onderwijs in de jaren negentig. In het stelsel dat de WBS voor ogen staat krijgt iedere student een basisbeurs en de mogelijkheid een rentedragende lening af te sluiten. De WBS heeft geen bezwaren tegen het 'privatiseren' van die leningen. Daartoe zou de overheid kunnen aankloppen bij de Bank van Nederlandse Gemeenten. De termijn gedurende welke de lening afgelost wordt moet beperkt blijven tot vijftien jaar, het af te lossen bedrag moet afhankelijk blijven van het genoten inkomen.

PvdA-minister Ritzen (onderwijs) heeft zich tot nu toe een sterk voorstander betoond van een stelsel van studiefinanciering waarin de draagkracht van de ouders juist in belangrijke mate de hoogte van de beurs bepaalt. Onduidelijk is nog hoe hij de uitgaven voor de studiefinanciering precies in de hand wil houden. Zijn vorig jaar aangekondigde 'herorienteringsnota' wordt op zijn vroegst eind juni verwacht. In die nota zal Ritzen onder meer een verlaging van de leeftijdsgrens tot 27 jaar aankondigen en een beperking van het recht op een volledige basisbeurs in het hoger onderwijs tot vier of vijf jaar in plaats van de huidige zes.

De studentenvakbonden zijn deze week acties begonnen tegen Ritzens plannen, als opmaat tot een landelijke demonstratie op 8 juni.