Rentetarieven geldmarkt zijn deze week verder gedaald

UTRECHT, 26 mei Nadat zich vorige week al een vrij stevige daling van de geldmarkttarieven had voorgedaan, zette deze tendens zich deze week voort. Dit had verschillende gevolgen. Kon vorige week bij 6-maandstermijnen ten opzichte van Westduitsland van lagere tarieven worden gesproken, deze week gold dit ook voor 3-maands interbancaire deposito's. De algemene banken gaven de rentedaling door aan hun klanten door de extra opslagrente met een half procent te verlagen.

De rentestructuur vertoonde een verdere verbetering, temeer daar de rente op de kapitaalmarkt geen daling vertoonde. Voor De Nederlandsche Bank zal dit laatste, in samenhang met een eveneens starre Duitse kapitaalmarkt en een rond fl.1,124 stabiliserende D-mark, onvoldoende reden tot discontoverlaging zijn geweest. Slechts een voorzichtige verlaging met 0,1 procent van de speciale beleningsrente werd toegestaan.

Overigens is het niet de D-Mark maar de Franse franc die binnen het EMS de laagste plaats bezet. Ondanks de procentpunt discontoverlaging door Italie van eind vorige week, bleef interventie nodig hetgeen gezien het bericht van een tegenvallend Frans handelstekort over april niet verwonderlijk is.

Het gelijk van de Nederlandse centrale bank werd spoedig aangetoond via het herstel gisterenmiddag van de D-Mark tegenover de gulden tot een niveau van fl.1,125. Dit neemt niet weg dat deze koers nog altijd 'ruim' beneden de spilkoers ligt.

Gistermiddag tekende zich overigens een ontwikkeling af die tot zorg stemt. De Russische premier Ryzkhov gaf aan af te treden indien zijn hervormingspolitiek geen publieke steun krijgt. De dollar reageerde prompt met een korstondige stijging van bijna een cent tot f 1,894. De obligatiemarkt reageerde weliswaar neutraal maar zal tezijnertijd een, ook internationaal te verwachten, extra risicopremie kunnen vragen. In dit licht bezien zou een discontoverlaging in het kleine Nederland wat langer op zich kunnen laten wachten.

Afgezien van een euroguldenlening van Unilever, groot fl. 500 miljoen a 100,3% werd, er geen andere binnenlandse guldenlening aangekondigd.

Eurokapitaalmarkt

De Amerikaanse obligatiemarkt liet deze week per saldo hogere koersen noteren. In tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten was de hoofdverantwoordelijkeniet de neerwaartse bijstelling van het Amerikaanse BNP gedurende het eerstekwartaal van 1990. Hiermee had de markt woensdag al rekening gehouden toen bekend werd dat de orderontvangst van duurzame produktiemiddelen in april drastisch afnam. De reden dient eerder gezocht te worden in een voortgezet herstel op de Japanse obligatiemarkt.

De vraag dringt zich op in hoeverre de Amerikaanse rentedaling structureel van aard is. Deze week werd bekend gemaakt dat de reddingsoperatie ten behoeve van de noodlijdende Amerikaanse spaarbanken de regering aanzienlijk meer zal gaan kosten dan de oorspronkelijke geraamde 50 miljard dollar. Gesproken werd zelfs over een bedrag van 130 miljard dollar. Het toch al forse beroep op de kapitaalmarkt zal hierdoor worden verhoogd.

Een voorteken vormt wellicht al de veiling van 5-jaars staatsleningen voor een totaalbedrag van 8,5 miljard dollar die eergisteren plaatshad. De resultaten van deze veiling waren matig, ondanks de verhoogde liquiditeitspositie van Japanse beleggers door de expiratie van naar schatting 22 miljard dollar aan binnenlandse Japanse leningen. Dit bedrag werd voor een deel belegd in een nieuwe 10-jaars Japanse staatslening die door een coupon van 6,4% dezelfde modaliteiten heeft als de maart uitgegeven staatslening. De Japanse kapitaalmarkt werd zodoende voorzien van een nieuwe graadmeter voor de lange rente.

Op de Eurokapitaalmarkt werden in tal van sectoren nieuwe leningen geemitteerd. De grootste lening kwam op naam van Citycorp die een uit twee tranches bestaande lening van 1,405 miljard dollar uitbracht. De cash-flows die door de houders van de door Citycorp uitgegeven credit-cards worden gegenereerd, dienen als garantie voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de lening. Deze hoofdzakelijk voor institutionele beleggers bedoelde lening werd een goede ontvangst geboden. Buiten de dollarsector ging de belangstelling vooral uit naar het ECU- en pond sterlingsegment van de Eurokapitaalmarkt.

Bron: Rabobank Nederland Beleggingsonderzoek