Verbazing over advies cadmium-batterij niet opnieuw tegebruiken

AMSTERDAM, 23 mei Verrast hebben de inzamelaars van gebruikte batterijen kennis genomen van een tegendraads voorstel van een ministeriele adviescommissie. De commissie adviseerde vorige maand te breken met het huidige beleid dat gericht is op recycling van oplaadbare batterijen die zijn uitgewerkt.

Recycling en hergebruik van de zogeheten nikkel-cadmiumbatterijen zou uit milieu-oogpunt niet wenselijk en zelfs schadelijk zijn, aldus de Commissie Lange Termijn Milieubeleid. De commissie, die ressorteert onder de Raad voor de Milieuhygiene, vindt dat de batterijen na inzameling moeten worden opgeslagen. Een verbod op het gebruik van oplaadbare batterijen en accu's acht de commissie niet zinvol, zo blijkt uit het advies dat onder de titel 'Cadmiumbeleid: van verbieden naar beheersen' is verschenen. Het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer heeft nog geen reactie op dat advies.

De Stichting Batterijen voert campagne voor gescheiden inzameling van de oplaadbare, en zeer giftige nikkel-cadmium batterijen met het doel ze te recyclen. Voorzitter H. Leijssen van de stichting kent het rapport nog niet, maar is zeer verbaasd over de conclusies. 'We staan echter open voor alle suggesties.' Het gebruik van oplaadbare batterijen leek ooit een oplossing voor de steeds harder groeiende berg gebruikte batterijen. Er werd echter over het hoofd gezien dat deze nikkel-cadmium batterijen behoren tot de schadelijkste die er zijn. Inzameling van de batterijen was daarom geboden. Maar wat moest er gebeuren met die ingezamelde batterijen? Recycling leek voor de hand te liggen.

Het voor het milieu schadelijke cadmium wordt niet zelfstandig gewonnen, maar komt automatisch vrij bij de winning van zink en fosfaat. Als de batterijen-industrie het zo in omloop gebrachte cadmium niet gebruikt voor de produktie van nikkel-cadmiumbatterijen, komt het wel op een andere mogelijk ongecontroleerde manier in het milieu terecht, stelt de commissie.

Hergebruik doet de vraag van de batterijen-industrie naar cadmium dalen, en daarmee het overschot aan vrijkomend cadmium stijgen. De commissie vindt daarom dat recycling geen zin heeft en zelfs contra-produktief werkt.

Opslag waarbij geen cadmium im het milieu kan lekken zou een betere oplossing zijn. Als in de volgende eeuw de voorraad zinkerts uitgeput raakt en daarmee de toestroom van cadmium tot staan komt, kan terugwinning alsnog worden overwogen, stelt de commissie.

Battrex is een bedrijf dat batterijen levert en inzamelt. De onderneming brengt de uitgewerkte nikkel-cadmiumbatterijen naar een fabriek in Frankrijk, waar het cadmium wordt teruggewonnen voor gebruik in batterijen, verf en grondstoffen voor plastic. 'Die fabriek draait commercieel, wij springen er net uit', zegt directeur N. Struijk van Battrex.

Struijk vindt dat de commissie de kracht van de vrije markt onderschat. 'De prijzen van cadmium zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Recycling kan een rendabele zaak zijn, zeker als je het vergelijkt met de hoge kosten van inzamelen, sorteren en deponie.' TNO in Apeldoorn werkt aan de ontwikkeling van een methode voor recycling van nikkel-cadmium batterijen. Het ministerie van VROM financiert een deel van dit onderzoek, dat in totaal negen ton kost. Project-medewerker J. van Erkel zegt in een eerste voorlopige reactie op de aanbeveling van de commissie: 'Dit is in strijd met wat VROM beoogt verwerking van alle batterijen. Ik vind het discutabel'.