NSF saneert ledenbestand

PAPENDAL, 23 mei De Nederlandse Sport Federatie gaat het ledenbestand saneren. De algemene ledenvergadering stemde gisteravond in met een voorstel van het bestuur in de toekomst de regel toe te passen dat per tak van sport of bundeling van takken van sport slechts een bond bij de NSF zal zijn aangesloten. Het betekent dat in beginsel binnen twee jaar een groot aantal bonden een samenwerkingsverband moet aangaan. De NSF zal in gesprekken met de betrokken organisaties een oplossing voor dat probleem zien te vinden.

Dat laatste was een concessie aan de bonden, die zich in hun bestaan bedreigd zagen. Volgens het oorspronkelijke bestuursvoorstel werd organisaties, die zich op hetzelfde terrein ophouden, de opdracht gegeven zelf binnen twee jaar tot een fusie of andere vorm van samenwerking te komen. Als dat niet zou lukken kreeg de bond met de oudste rechten het lidmaatschap van de NSF. En erkenning als lid van de NSF betekent erkenning door het ministerie van WVC, waarmee de subsidie van dat ministerie en van de Stichting Nationale Sporttotalisator zouden zijn veiliggesteld.

De scheidende NSF-voorzitter Frank Schreve haalde zich de woede op de hals van een behoorlijk aantal leden toen hij voorbeelden gaf van bonden die in de ogen van het bestuur samen zouden moeten gaan: de Gymnastiek Bond en de Christeljke Gymnastiek Bond moeten in die optiek als een lid optreden, evenals de denksporten, de handboog- en kruisboogbond, de Wielren Unie en de Rijwiel- en Tour Unie en de vele organisaties van gehandicaptensporters. Van de 76 gewone leden die de NSF nu telt moeten er zestig overblijven.

Dat voorstel riep bij de meeste betrokken bonden vraagtekens op. 'Als je de denksporten bij elkaar zet, zou je ook de 'zweetsporten' wel op een hoop kunnen gooien', vond een vertegenwoordiger van de Bridge Bond. Uit de hoek van de gehandicaptensport kwam het verweer dat de specifieke problemen van de verschillende handicaps zich niet door een organisatie laten regelen en de levensbeschouwelijke bonden en koepels zeiden 'een schoolstrijd te proeven'.

Dat verzet leidde er toe dat het bestuur de taak op zich nam eerst een gespreksronde te voeren om daarna verslag uit te brengen aan de Algemene Ledenvergadering en pas dan een voorstel te maken.

Kritiek was er ook op de instemming van de NSF akkoord te gaan met de herverdeling van de WVC-subsidie voor personeels-, huisvesting- en organisatiekosten van bonden. Daarbij zal het ledental bepalend zijn. Met name kleine (top)sportbonden, die een aantal internationale verplichtingen hebben en door hun geringe omvang toch al kampen met een erg grote werkdruk, denken daarvan de dupe te worden. Gedwongen ontslagen zijn niet te voorkomen, zeggen die organisaties, en zij vrezen dat de pluriformiteit van de sportbeoefeing gevaar loopt. Zwaar getroffen door de nieuwe maatregel is de zwembond, die niet alleen een aantal verschillende takken huisvest (zwemmen, waterpolo, schoonspringen en kunstzwemmen) maar tevens taken heeft als het opleiden van zweminstructeurs en betrokken is bij de zwemdiploma's. De bond krijgt in de toekomst zes ton subsidieverlaging en voorzitter Klaas van der Pol zei dan ook teleurgesteld te zijn in de houding van de NSF, die volgens hem te weinig heeft gedaan om de zwembond van deze financiele klap te redden. 'We zullen onze eigen weg gaan als dat noodzakelijk mocht blijken te zijn', dreigde hij.

Vice-voorzitter Jan Berteling van de NSF wees er op dat de sportkoepel aan de invoering van deze zogenoemde budgetfinanciering de voorwaarde heeft verbonden dat er een lange overgangsperiode moet komen. 'Dan zal de pijn minder zwaar zijn.' De vergadering koos Marten Kastermans (64) als opvolger van Frank Schreve, die sinds 1980 bestuurslid is van de NSF waarvan de laatste drie jaar als voorrzitter. Kastermans combineert zijn nieuwe functie tot november met die van voorzitter van de sectie amateurvoetbal van de KNVB. Hij leidde in 1987 de commissie die de herstucturering van de NSF inluidde. Toen werd hij ook al gevraagd om het voorzitterschap op zich te nemen, maar uiteindelijk koos hij voor de voetbalsport.