Hof erkent rechten Europarlement

BRUSSEL, 23 mei Het Europees Parlement mag bij het Hof van Justitie in Luxemburg in beroep gaan tegen beslissingen van andere EG-instellingen, als het van oordeel is dat daarbij geen rekening is gehouden met zijn rechten. Dat heeft het Europese Hof gisteren geoordeeld in een zaak die het Europees Parlement aanhangig had gemaakt in 1987. In december van dat jaar nam de Europese ministerraad een verordening aan over de maximaal toelaatbare doses straling in voedselprodukten waarbij alleen het advies van het Europees Parlement werd gevraagd. De ministerraad kan zo'n advies eenvoudig naast zich neerleggen. Het Europees Parlement meende echter dat de verordening alleen op grond van artikel 100 A aangenomen had mogen worden, wat impliceert dat er een 'samenwerkingsprocedure' had moeten worden toegepast. Daarbij heeft het parlement het recht om amendementen aan te brengen op raadsbeslissingen, die alleen via bij de Europese Akte vastgestelde regels kunnen worden verworpen.

In het arrest van gisteren spreekt het Hof zich nog niet uit over de kern van het beroep, de maximaal toelaatbare doses straling, die volgens het parlement veel te hoog waren. Maar het Hof meent dat er tot dusver te weinig mogelijkheden bestaan om vernietiging te vragen van een beslissing van de Europese ministerraad die afbreuk doet aan de bevoegdheden van het parlement.

Het Hof is dan ook van mening dat het parlement een beroep tot nietigverklaring van beslissingen van raad of Europese Commissie mag aantekenen als dat beroep uitsluitend de garandering beoogt van de rechten van het parlement.

Het evenwicht tussen de instellingen van de Europese Gemeenschap vereist volgens het Hof dat opgetreden moet kunnen worden tegen een instelling die de rechten van een andere instelling niet eerbiedigt.