Haast bij besluiten over schoonmaken bodems

DEN HAAG, 23 mei De provincies moeten op korte termijn beslissen of zij de schoonmaak van tien procent (6.000 urgente gevallen) van de verontreinigde bodems zullen aanpakken waartoe het kabinet deze week heeft besloten. Van enig uitstel daarbij kan geen sprake zijn. Daarom kan er volgens het ministerie van VROM ook niet worden gewacht op vrijwillige medewerking door het bedrijfsleven.

Bij de schoonmaakoperatie, die de komende vier jaar ongeveer twee miljard gulden kost, gaat het volgens minister Alders (milieubeheer) om een financieel probleem van ongekende omvang. Alders meent bovendien dat het zeker niet zal lukken om het principe 'de vervuiler betaalt' volledig te hanteren en alle kosten van bodemschoonmaak op de vervuilende bedrijven te verhalen. Een extra probleem vorm de vervuiling die door staatsbedrijven is veroorzaakt. De staat kan namelijk niet tegen de staat procederen, reden waarom Alders volledig is aangewezen op vrijwillige bodemsanering door vervuilende staatsbedrijven.

Uit het kabinetsplan voor de bodemsanering blijkt dat van een volledige schoonmaak van 110.000 lokaties binnen een generatie (25 jaar) geen sprake kan zijn. Dit zou 50 miljard gulden kosten. De sanering van 6.000 urgente projecten is tot 1994 op ruim 2 miljard gulden begroot. De overheid heeft op dit moment 125 processen met een totale claim van 725 miljoen gulden lopen tegen bedrijven die van bodemvervuiling worden verdacht. Volgens minister Alders heeft het rijk tot nu toe slechts een aantal miljoenen binnengekregen. Daarbij komt dat de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) de financiele paragraaf in het schoonmaakplan van het kabinet 'boterzacht' noemt. Volgens de VNG rekent Alders nog veel te veel op betaling door de vervuiler. De gemeenten zijn bang dat ze grotendeels zelf voor voor de kosten moeten opdraaien.

De milieu-organisatie Nederland Gifvrij is ontevreden over de kabinetsplannen. Die zouden veel te voorzichtig en te terughoudend zijn. Volgens R. Buisman van Nederland Gifvrij is minister Alders beslist niet van plan het bedrijfsleven de duimschroeven aan te draaien.