Afvalproduktie pas in jaar 2000 teruggedrongen

DEN HAAG, 22 mei - Hoewel de overheid de afvalproduktie in de komende tien jaar met circa tien procent wil beperken, stijgt die tot 1994 nog met 12,5 procent.

Minister Alders (milieubeheer) verwacht dat de produktie tot 1994 tot ongeveer 45 miljoen ton toeneemt. De totale hoeveelheid afval was in 1988 40 miljoen ton. Volgens de minister zou pas in 2000 van een werkelijke reductie sprake kunnen zijn.

Alders zegt dit in een notitie over het afvalstoffenbeleid die hij gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer nam in 1988 een motie van Lansink (CDA) aan, waarin stond dat de doelstelling van vijf procent afvalpreventie sterk verhoogd moest worden. Om dat te bereiken somt Alders een aantal maatregelen op die genoemd zullen worden in komende NMP-plusplan, de aanscherping van het Nationaal Milieubeleidsplan. Het gaat daarbij onder meer om het beperken van het gebruik van primaire grondstoffen, het bevorderen van schone technologie en het verlengen van de levensduur van produkten. Bij de afval-stromen zou verdergaande reductie mogelijk zijn, zo blijkt uit een rapport van de Heidemij dat in verschillende opzichten beperkt is gebleven. Zo houden de onderzoekers geen rekening met de financiele haalbaarheid van hun voorstellen en hebben zij ook de autonome groei van de afvalproduktie buiten beschouwing gelaten. Opmerkelijk is dat de Heidemij, op grond van ergernis en desinteresse van het publiek, vooral een vermindering van de produktie en verspreiding van reclamedrukwerk mogelijk acht. Verder wordt gesproken over afvalpreventie van verpakkingsmateriaal, autowrakken en bouwafval.

Volgens Alders kan door gescheiden inzameling van afval de hoeveelheid te verbranden of te storten afval in 2000 afnemen met 2 miljoen ton. Maar het is ook onvermijdelijk dat de hoeveelheid te verbranden afval in 2000 minstens drie keer hoger ligt dan in 1988. Aan het einde van deze eeuw zou jaarlijks 6 tot 8 miljoen ton verbrand dienen te worden (exclusief zuiveringsslib), tegen 2 miljoen ton op dit moment. Tegelijk met de afvalnotitie heeft Alders aan de Tweede Kamer het ontwerp gestuurd voor een zogeheten Afvaloverlegorgaan, een overeenkomst tussen het ministerie, het interprovinciaal overlegorgaan en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat in de plaats moet komen van het eerdere, door de Tweede Kamer afgekeurde voorstel voor een Afvalraad omdat de controlerende bevoegdheid van het parlement daardoor buiten spel gezet zou worden. In zijn nieuwe ontwerp maakt de milieuminister duidelijk dat het Afvaloverlegorgaan de Kamer voldoende gelegenheid geeft tot controle van het ministeriele beleid. Het orgaan heeft in het ontwerp van Alders tot taak het voorbereiden van de sturing van het afvalbeleid en preventie daarvan. Volgens de stichting Natuur en Milieu is het afvalbeleid nog steeds veel te mager en komen zijn plannen niet verder dan het aftoppen van de autonome groei die tot 2000 geschat wordt op 17 procent. Natuur en Milieu acht minstens 20 procent preventie noodzakelijk en haalbaar.