Project sociale vernieuwing start maandag

DEN HAAG, 19 mei - Het project sociale vernieuwing gaat maandag van start. Gistermiddag installeerde minister Dales (binnenlandse zaken) de interbestuurlijke projectgroep die dan begint aan een toernee langs 37 proefgemeenten. Sociale vernieuwing is een poging om gemeenten meer vrijheid te geven bij het besteden van 24 subsidieregelingen van het rijk. Het geld is bedoeld om achterstandssituaties in wijken op een onconventionele manier op te lossen. Minister Dales wil een doorbraak in de ambtelijke parafencultuur bereiken en de verkokering tussen de departementen doorbreken. Voorzitter J. Schaefer neemt tijdens de toernee het modelconvenant mee waarover de ministerraad gistermiddag overeenstemming heeft bereikt. Schaefer wil gemeenten enthousiast maken, bemiddelen als er problemen ontstaan met het Rijk en politieke besluitvorming in Den Haag forceren als projectvoorstellen toch vastlopen.

De proefgemeenten die Dales heeft aangewezen kunnen door deze modelbestuursovereenkomst te tekenen in totaal 1,6 miljard gulden uitgeven. Binnenlandse Zaken zegt 'allerlei rompslomp rond jaarlijkse aanvragen, programma's en afzonderlijke afrekeningen op de diverse onderdelen' af te zullen schaffen. De gemeenten mogen zelf prioriteiten stellen en voor een eigen aanpak kiezen. Het geld moet worden besteed aan banenpools, minderheden, kinderopvang, verslaafdenzorg, jongerenwerk, anti-vandalisme en onderwijs. Ook mogen de gemeenten subsidies die ze overhouden in de jaren erna alsnog besteden. Voor het betrekken van onderwijsgelden in sociale vernieuwingsprojecten is nog wel plaatselijk overeenstemming nodig met christelijke schoolbesturen. Voor het totstandbrengen van arbeidsplaatsen moeten de gemeenten het eens worden met de regionale besturen voor de arbeidsvoorziening. Het geld komt beschikbaar als de projectvoorstellen van de gemeenten voldoen aan de voorwaarden uit het modelconvenant.

Schaefer zei bij de gemeenten te willen nagaan of de bestuursovereenkomst aangepast kan worden aan de ideeen die bij de gemeenten leven. 'Het kan zijn dat we straks 37 verschillende overeenkomsten sluiten.'

Hij hoopt bij de gemeenten te ontdekken welke oplossingen er gekozen worden om die dan aan andere gemeenten te kunnen voorhouden. Bij het Rijk denkt Schaefer het nodige 'zendingswerk' te moeten verrichten om duidelijk te maken dat gemeenten de ruimte nodig hebben om dezelfde problemen op verschillende manieren op te lossen. Mocht een bemiddeling tussen Rijk en gemeente niet slagen dan zorgt de projectgroep er voor dat de ministeriele commissie sociale vernieuwing meteen een politieke beslissing neemt. Het is de bedoeling dat het ambtelijke parafen-circuit door tussenkomst van de projectgroep vermeden wordt. De projectgroep is voor de duur van een jaar ingesteld. Minister Dales hoopt dat de gemeenten de hen geboden beleidsruimte met beide handen zullen aangrijpen om tot 'een meer samenhangende aanpak' van de problemen van mensen in achterstandssituaties te komen. Dales zal zelf een wetsontwerp Sociale Vernieuwing indienen die het afschaffen van een aantal regelingen mogelijk maakt. In de interbestuurlijke projectgroep zijn naast een aantal departementale ambtenaren vooral gemeentebestuurders benoemd. Het zijn mevr. L. van Balen, oud-wethouder in Haarlem, J. Beerenhout, oud-voorpostambtenaar in de Indische Buurt te Amsterdam, L. Hafkamp, oud-wethouder in Schiedam, M. Jansen, burgemeester van Krimpen aan den IJssel, mevr. T. van den Klinkenberg, oud-directeur van een opvangcentrum voor asielzoekers in Amsterdam en K. de Vries, oud-wethouder in Delft.