Driehonderd man extra voor belastingdienst

DEN HAAG, 19 mei - De belastingdienst krijgt tijdelijk 300 arbeidskrachten extra en een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 1994 voor het huidige personeel. Daarover zijn directeur-generaal Boersma van de belastingdienst en drie ambtenarencentrales het gisteren eens geworden.

De christelijke bond CFO, het Ambtenarencentrum (AC) en de CMHF hebben zich bij het deelakkoord aangesloten. De AbvaKabo is halverwege het overleg weggelopen omdat de afspraken niet toereikend zouden zijn om het personeelstekort op te lossen. De onderbezetting is ontstaan nadat in 1988 een vacaturestop werd afgekondigd.

Afgesproken is dat per 1 juli aanstaande 200 tijdelijke arbeidskrachten worden ingezet bij de douane waar de problemen het grootst zijn. De overige honderd worden ingezet bij administratieve afdelingen waar de geregistreerde onderbezetting groter dan vijf procent is. Verder is de werkgelegenheidsgarantie voor het huidige personeel met anderhalf jaar verlengd tot 1 juli 1994, uitgezonderd ambtenaren bij de onroerend-goedbelasting.

Belastingkantoren met personeelsoverschotten zullen personeel moeten overhevelen naar kantoren met tekorten, maar van gedwongen overplaatsingen over grote afstanden zal geen sprake zijn, zo hebben de bonden bedongen.

De leiding van de belastingdienst heeft een onderzoek toegezegd naar de werkdruk. De bonden willen verder afspraken maken over verbetering van de informatie van de werkvloer naar de leiding en omgekeerd.

Onderhandelaar K. Borst van de CFO zei het te betreuren dat de AbvaKabo heeft gemeend het overleg te moeten verlaten.

Hij benadrukte dat alle bonden het in 1988 over de herstructurering van de belastingdienst en de afslanking van de douane (in totaal van xx.000 naar minimaal 27.000 mensen) eens waren. Dat gold ook de 500 vacatures bovenop de selectieve vacaturestop die voor de AbvaKabo gisteren aanleiding waren het overleg te verlaten.

AbvaKabo-bestuurder H. van Hinsberg bestempelt het akkoord tussen de drie bonden en de dienstleiding als 'lucht'. Volgens hem is de werkdruk door het achterblijven van de automatisering al zo groot, dat er vanzelf een werkgarantie is. Hij verwacht dat na onderzoek zal blijken dat het personeelsbudget alsnog moet worden aangevuld.

De AbvaKabo had eerder tijdens het overleg geeist dat de blokkade op 500 vacatures zou worden opgeheven en dat daarnaast nog eens 300 personen in dienst zouden worden genomen. Toen die eis niet werd ingewilligd stapte de bond op. Bovendien had de AbvaKabo er volgens Van Hinsberg geen vertrouwen in dat de dienstleiding met de huidige middelen het bij het convenant van 1988 besproken bedrijfs- en personeelsplan de komende jaren kan waarmaken.

De AbvaKabo wil weer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen wanneer de Belastingdienst van de politieke leiding meer financiele middelen ter beschikking krijgt, zo zegt Van Hinsberg.