Twijfel en geheimen

Wat zullen ze blij zijn in Leeuwarden en Tilburg. In de Tweede Kamer tekende zich gisteren een meerderheid af voor de uitspraak dat aan die steden de 'beleidscategorie van stedelijk knooppunt met regionale betekenis' moet worden toegekend. Het waren de leden Van Noord (CDA) en Lonink (PvdA) die minister Alders hiertoe door middel van een motie uitnodigden in een urenlang debat over de vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de structuurschets voor de landelijke en stedelijke gebieden. In de nota had de regering elf stedelijke knooppunten voorgesteld, maar in de Kamer rees twijfel omtrent 'optimale spreiding van stedelijke knooppunten met een regionale positie'. Het zal natuurlijk niet iedereen bekend zijn, maar er moet onderscheid worden aangebracht tussen stedelijke knooppunten met een (inter)nationale positie, stedelijke knooppunten met een Euroregionale positie en stedelijke knooppunten met een regionale positie. Misschien is het abstractieniveau een beetje hoog, maar in debatten over ruimtelijke ordening is daaraan blijkbaar moeilijk te ontkomen.

Een nota zoals deze gisteren werd besproken is iets anders dan een concreet wetsvoorstel, dat door de Tweede Kamer kan worden geamendeerd, maar in de jaren '70 is bij discussies over ruimtelijke ordening, planologische kernbeslissingen en wat dies meer zij het verschijnsel van 'amenderende moties' ontstaan, een verschijnsel van pseudo-wetgeving; ook gisteren wemelde het in de Tweede Kamer van de amenderende moties. Nog een voorbeeld: zo werd de regering ook uitgenodigd in de nota tot uitdrukking te brengen dat de 'omschrijving van het ruimtelijk relevante sectorbeleid thuishoort in nota's, schema's en plannen van de voor dat beleid verantwoordelijke departementen en andere bestuursorganen'.

Het Kamerlid Willems (Groen Links) kreeg gisteren nul op rekest bij een door hem aangespannen interpellatie over berichten als zou een medewerker van de Binnenlandse veiligheidsdienst (BVD) vredesactivisten hebben aangespoord tot wetsovertreding. De BVD heeft de betrokkene niet aangespoord om strafbare feiten uit te lokken, maar eenmaal liet deze infiltrant/informant zich tegen zijn instructies in meeslepen bij een actie met gewelddadige aspecten, aldus de minister van binnenlandse zaken, mevrouw Dales, die uiteraard niet veel mededelingen wilde doen over het werk van de BVD: gedetailleerde gegevens dienen geheim te blijven.

    • Mr. B. C. L. Waanders