'Mijnbouw'

De winst van de Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken, die in tegenstelling tot wat haar naam zou doen vermoeden niets meer met mijnbouw te maken heeft maar die zich onder andere toelegt op produktie en exploitatie van films, heeft vorig jaar niet meer dan fl.1 miljoen bedragen tegen fl.26 miljoen in 1988. Voor het lopende jaar verwacht de onderneming een bescheiden herstel van het resultaat. De verwachting die in oktober in het eerste halfjaarbericht werd uitgesproken over een verbetering van het resultaat in de tweede helft van 1989, is niet uitgekomen. De winstbijdrage van investeringen komt namelijk naar nu blijkt 'duidelijk later' tot uitdrukking dan oorspronkelijk was verwacht.