Inbreken in computers strafbaar

DEN HAAG, 17 mei - Het binnendringen in beveiligde computersystemen en het beschadigen of onbruikbaar maken van computerprogramma's moet worden strafbaar gesteld.

Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft hiertoe gisteren het wetsvoorstel Computercriminaliteit ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens de minister heeft de voortschrijdende toepassing van informatietechniek het noodzakelijk gemaakt een aantal nieuwe bepalingen op te nemen in het wetboek van strafrecht en van strafvordering. Op het overtreden van de nieuwe strafrechtelijke bepalingen inzake computercriminaliteit komen straffen te staan van maximaal drie maanden voor lichte vergrijpen en maximaal vijftien jaar gevangenis wanneer computerprogramma's worden vernietigd waardoor levensgevaar voor een ander te duchten is.

Voor het wetsvoorstel is gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de commissie Franken die in 1987 het rapport Informatietechniek en strafrecht uitbracht. In de nieuwe wet wordt ook de bescherming van de telecommunicatie uitgebreid. Het verbod telefoongesprekken af te luisteren, wordt uitgebreid tot het verbod elke vorm van telecommunicatie zoals telex, telefax en dataverkeer af te tappen.

In de toekomst moet de rechter-commissaris de politie ook toestemming kunnen geven telex en telefax af te tappen. Justitie vraagt al jaren om deze mogelijkheid omdat criminelen voor het uitwisselen van informatie ongestoord gebruik zouden maken van de fax. Bij huiszoeking moet de politie voortaan ook via ter plaatse aanwezige computers onderzoek kunnen doen naar gegevens die zich elders in computers bevinden. Alleen bij een zich in het buitenland bevindend computersysteem zal de politie zich in principe van onderzoek dienen te onthouden.

In de memorie van toelichting op het wetsontwerp zegt Hirsch Ballin 'ernstig rekening te houden met een stijging van het aantal gevallen van crimineel gedrag met betrekking tot geautomatiseerd te verwerken gegevens'. De minister wijst op de 'grote commerciele belangen' die gemoeid kunnen zijn met diefstal van computerprogramma's. De bemoeienis van de Centrale recherche informatiedienst met computermisbruik nam van 1988 tot 1989 toe van 38 tot 72 gevallen.

Hirsch Ballin gaf toe dat er bij bedrijven en andere instellingen vaak nog grote schroom bestaat om bij de politie aangifte te doen van inbraken in de computer omdat daardoor bekend kan worden dat de beveiliging van het eigen systeem niet deugt. De minister zei te hopen dat door de nieuwe bepalingen en door het bijscholen van de politie om haar in staat te stellen optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden, het vertrouwen in Justitie groter wordt en de bereidheid zal toenemen tot het doen van aangifte van computercriminaliteit.