Weekstaat der Nederlandsche Bank; Lager geldmarkttekortvoorzien

AMSTERDAM, 16 mei - Gisteren steunde De Nederlandsche Bank de geldmarkt met een nieuwe, zeer omvangrijke speciale belening ter grootte van fl.10,2 miljard. Reden voor deze aanzienlijke belening was de storting op de toonbank-staatslening van fl.6,5 miljard, eveneens gisteren. Getuige de ontwikkeling van het tarief voor interbancair daggeld was de belening voldoende groot om de forse toeneming van het geldmarkttekort tot circa fl.14 miljard op te vangen. Het tarief voor interbancaire daggeldleningen bleef gisteren met 8 1/16 tot 83/8 procent stabiel op het niveau van de voorgaande dagen.

Vanaf vandaag worden afnemende geldmarkttekorten voorzien, ten gevolge van geldmarktverruimende betalingen door het Rijk. Afgezet hiertegen biedt de omvangrijke speciale belening de mogelijkheid de rest van de week wat ruimte te sparen op het contingentsverbruik. Aan de nieuwste speciale belening werd door De Nederlandsche Bank overigens eenzelfde prijskaartje gehangen als aan de voorgaande belening: 7,9 procent. De belening loopt tot maandag 21 mei.

Uit de weekstaat van jongstleden maandag blijkt dat de banken vorige week in staat waren het gemiddelde beroep op de centrale bank onder de toegestane fl.4,1 miljard te houden. De opgetreden ontsparing op het contingentsverbruik (vorige week maandag 3 punten) kon hierdoor worden weggewerkt. Maandag was 21 procent van de contingentsruimte verbruikt, terwijl eveneens 21 procent van de contingentsperiode was verstreken. Netto betalingen door het Rijk zorgden de afgelopen week voor een lager geldmarkttekort. De afneming van de bankbiljettencirculatie, die ook bijdroeg aan de verruiming van de geldmarkt, wijst op een voor 'moederend' Nederland tegenvallende feestdag.

Onder invloed van de internationale (met name Amerikaanse) ontwikkelingen daalde de rente de afgelopen week wat. De Amerikaanse kapitaalmarktrente reageerde vrijdag uiterst positief op nieuwe conjunctuurcijfers, die wijzen op een lagere inflatie en lage economische groei. Bovendien liep de Amerikaanse kapitaalmarktrente verder vooruit op een mogelijke belastingverhoging door de Amerikaanse regering, ter beteugeling van de geprognotiseerde toeneming van het Amerikaanse begrotingstekort in 1991. Hier is het Ciceroniaanse 'stultorum plena sunt omnia' (de wereld is vol dwazen) op zijn plaats. De daling van de Amerikaanse kapitaalmarktrente zorgde voor een neerwaartse druk op de dollar en dientengevolge voor een vriendelijke stemming op de Westduitse en Nederlandse kapitaalmarkten. Mede daardoor stonden ook de tarieven op de geldmarkt enigszins onder druk. De verkiezingsnederlaag van de CDU in Duitsland zorgde aan het begin van deze week evenwel weer voor wat hogere tarieven. Het tarief voor drie maands interbancair geld lag vanmorgen dientengevolge op ongeveer hetzelfde niveau als vorige week woensdag.

Bron: NMB Bank