Kamer wil overleg Belastingdienst

DEN HAAG, 16 mei - De beide coalitiefracties in de Tweede Kamer zijn verbaasd dat staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) slechts 'globaal' op de hoogte was van de problemen bij de Belastingdienst. De woordvoerders Reitsma (CDA) en Vermeend (PvdA) willen in mondeling overleg op korte termijn opheldering van de bewindsman over de informatievoorziening op zijn departement. Bovendien willen ze weten hoe Van Amelsvoort de belastinginkomsten voor de schatkist wil veiligstellen, die vooral door een achterblijvende automatisering ernstig gevaar lopen.

Volgens de Kamerleden laten de gisteren door Van Amelsvoort aan hen verstrekte schriftelijke antwoorden nog steeds vragen open. Reitsma vindt het 'opvallend' dat de ambtelijke top van de Belastingdienst veel langer dan Van Amelsvoort op de hoogte was van de problemen bij de fiscus inzake automatisering, personeelsvoorziening en huisvesting. Het CDA-Kamerlid wijst er op dat vanuit de Kamer in januari en ook eerder nadrukkelijk is gevraagd of er problemen waren. 'We hebben toen niet de informatie gekregen die schijnbaar in het ambtenarenapparaat al bekend was.' Reitsma maakt uit de antwoorden op dat de staatssecretaris bij de begrotingsbehandeling in januari aan de Kamer de informatie heeft verschaft die hij op dat moment bezat. Hij wil nog geen conclusies trekken over de handelwijze van de ambtelijke top. Ook Vermeend, die in januari het uitvoerigst informeerde naar de problemen, wil zijn conclusies opschorten tot na het mondeling overleg, dat waarschijnlijk binnen twee weken plaatsheeft. 'Voor mij is nog onduidelijk wanneer de problemen rond de automatisering precies bekend waren.' Vermeend toont zich bezorgd over de gevolgen voor de belastingopbrengst. 'Het is nu van belang te horen hoe de belastinginkomsten voor de komende jaren worden veiliggesteld.'

Ook Reitsma vindt dat minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort 'op de kortst mogelijke termijn' moeten duidelijk maken welke maatregelen zij denken te nemen. Uit ambtelijke notities bleek gisteren dat de belastingopbrengsten over enkele jaren met een miljard kunnen teruglopen, als de komende vijf jaar niet 785 miljoen gulden in automatisering wordt geinvesteerd.