Yen Value Fund

Het Yen Value Fund, waarop eind september jongstleden kon worden ingeschreven, heeft in de eerste maanden van zijn bestaan een negatief resultaat behaald van fl.2,9 miljoen. Het verlies wordt geboekt ten laste van de rekening overige reserves. Na verrekening van het verliessaldo bedraagt het eigen vermogen ultimo 1989 fl.39,5 miljoen. Per aandeel bedraagt de intrinsieke waarde per eind vorig jaar fl.93,77. De koers van het aandeel Yen Value Fund daalde in de laatste drie maanden van vorig jaar van fl.100 tot fl.96,70 en begin 1990 ging deze terugtocht verder naar fl.86,80 op 9 maart, toen het verslag werd opgemaakt.