Automatisering vergt 785 mln; Fiscus vreest verliezen van 1mld per jaar

DEN HAAG, 15 mei - De belastingtegenvallers als gevolg van de gebrekkige automatisering bij de fiscus kunnen binnen enkele jaren oplopen tot meer dan een miljard gulden per jaar. Om dit te voorkomen moet er tussen 1990 en 1995 ten minste 785 miljoen gulden worden geinvesteerd in automatisering bij de Belastingdienst. Dit blijkt uit vertrouwelijke notities van het Ministerie van Financien. Staatssecretaris Van Amelsvoort antwoordt vanmiddag op schriftelijke Kamervragen dat hij van het begin van zijn ambtsperiode af 'globaal' afwist van de problemen bij de fiscus. Twee ambtelijke notities waarin wordt gewaarschuwd voor knelpunten in de automatisering en huisvesting zijn echter nooit aan hem voorgelegd, laat hij weten. Het directoraat-generaal der belastingen waarschuwt in de stukken voor het 'afglijden naar een situatie met een omvangrijk fraudecircuit.'

Ook dreigen 'onnodige administratieve lasten voor het bedrijfsleven en andere belastingplichtigen'. De ambtelijke leiding van de Belastingdienst is al sinds midden vorig jaar op de hoogte van het feit dat extra investeringen in de automatisering noodzakelijk zijn. Directeur-generaal der belastingen C. Boersma en zijn plaatsvervanger mr. J. N. van Lunteren hebben dit tegenover deze krant bevestigd. De toenmalige minister van financien Ruding heeft blijkens vertrouwelijke stukken tijdens de kabinetsformatie een verzoek om aanvullende financiering gezonden aan minister-president Lubbers, maar de brief is niet aan de orde geweest in de onderhandelingen tussen de coalitiepartners. In januari van dit jaar zweeg staatssecretaris Van Amelsvoort in de Tweede Kamer over de toekomstige financiele problemen bij de Belastingdienst nadat tijdens de begrotingsbehandeling vragen waren gesteld. Hij zei dat de problemen voor de jaren negentig werden 'bezien'.

Vandaag laat de bewindsman weten dat de behoefte aan meer geld voor automatisering een rol moet spelen in de besluitvorming over de begroting 1991 en de meerjarenraming 1992-1995. Voor dit jaar was al een investering van bijna zestig miljoen gulden nodig in de automatisering. De jaarlijkse investeringsbehoefte loopt op tot bijna 180 miljoen in 1995. Uit de notities blijkt dat voor de exploitatie van bestaande geautomatiseerde systemen over een paar jaar ook nog eens enkele tientallen miljoenen guldens extra nodig zijn. Voor huisvesting van de Belastingdienst moet eenmalig een extra bedrag van 125 miljoen gulden beschikbaar komen. Ook voor de personeelsvoorziening is blijkens de notities extra geld nodig. Het gaat voor de periode tot en met 1994 om een totaalbedrag van circa 570 miljoen gulden. Over 1989 en 1990 is al een tekort van ruim honderd miljoen gulden ontstaan op de personeelsbegroting.

Pag.13: Automatisering blijft achter bij fiscus

    • Hans Buddingh'
    • Robert van Deroer