Positieve stemming op obligatiemarkt zet door

UTRECHT, 12 mei - De positieve stemming op de Nederlandse obligatiemarkt bleef afgelopen week gehandhaafd. Mede onder invloed van een gunstig internationaal renteklimaat konden de rentetarieven in Nederland afgelopen week verder teruglopen. De laatste 10-jarige staatslening noteerde gistermiddag circa 8,8 procent. Hierbij speelde tevens de verlaging woensdag van de rente op de jongste speciale belening door De Nederlandsche Bank van 8,0 naar 7,9 procent een rol.

Deze werd mogelijk gemaakt door de aanhoudend sterke positie van de gulden, ondanks de forse dollardaling van afgelopen week en de daarmee gepaard gaande toegenomen belangstelling voor de D-mark. Vanwege de verkrapping op de geldmarkt was de omvang van de belening met fl.7,7 miljard fors hoger dan de laatste tijd gebruikelijk.

De afgelopen week geplaatste 9 procent staatslening bracht fl. 3,1 miljard op. Opmerkelijk was de hoge uitgiftekoers van 110,90 procent. Deze scherpe prijsstelling (het effectief rendement kwam op 8,86 procent) was mogelijk door de grote belangstelling van buitenlandse beleggers, samenhangend met een tot 35 basispunten opgelopen renteverschil met Duits staatspapier. Volgens het Agentschap is de lening voor de helft naar het buitenland gegaan. Dat Financien een scherpe prijs boven een hogere opbrengst verkoos zal hebben samengehangen met het gegeven dat de financiering van de behoefte voor dit jaar op schema ligt: uitgaande van een financieringsbehoefte van fl.42 miljard is thans inclusief de onderhands gecontracteerde leningen circa 65 procent veilig gesteld. De lening vormde de tweede tranche van de maartlening, die al fl.6,5 miljard opbracht. Daarmee is deze lening de grootste thans uitstaande lening. Overigens bedroeg volgens het deze week verschenen Verslag van de Staatsschuld van het Agentschap van Financien het aandeel van niet-ingezetenen bij de inschrijvingen op openbare leningen vorig jaar gemiddeld 38 procent. Blijkens het verslag bevond zich ultimo 1989 circa een derde deel van de openbare staatsschuld in buitenlandse handen. De omvang van de totale staatsschuld bedroeg eind vorig jaar 299 miljard gulden, dis is aldus het Agentschap per hoofd van de bevolking bijna 20.000 gulden.

Eurokapitaalmarkt

De met veel zorg tegemoet geziene veiling van 3-, 10- en 30-jaars Amerikaanse staatsleningen voor een totaalbedrag van 30,5 miljard dollar is zonder problemen verlopen. Deze veiling werd gunstig beinvloed door de een week geleden gepubliceerde werkgelegenheidscijfers, die een groeivertraging van de Amerikaanse economie indiceerden. HJierdoor werd de vrees weggenomen dat de Fed op korte termijn zou overgaan tot een verkrappend monetair beleid en sloeg het sentiment op de obligatiemarkt om. Dat dit optimisme de gehele week stand hield was mede te danken aan de onthulling dat president Bush samen met het Congres werkt aan een plan om het Amerikaanse begrotingstekort drastisch te reduceren. Werd de dollar mede hierdoor naar het laagste punt sinds 28 maanden geduwd, de vastrentende markt kon de overvloed aan nieuwe leningen absorberen zonder dat dit ten koste ging van koersverliezen. Rentedalingen traden voornamelijk op in het korte (geldmarkt) segment van de yieldcurve, bijdragend aan een steiler verloop van deze kromme. Gisteren werd bekend gemaakt dat de PPI, de index van producentenprijzen, in april met 0,3 procent is gedaald. De obligatiemarkt reageerde hierop in eerste instantie met forse koersstijgingen. Door het binnenlandse emissiegeweld durfde geen enkele debiteur het aan de eurodollarmarkt, de belangrijkste sector van de eurokapitaalmarkt, aan te boren. De secundaire handel liet zich meer beinvloeden door het binnenlandse sentiment dan door de lagere dollar, waardoor de spread, het verschil in rendement tusen eurodollarleningen en treasuries, onveranderd bleef. Op de primaire markt werden in een scala van valutasegmenten leningen geemiteerd. In de euroguldensector bracht S. H. V. een 200 miljoen gulden grote 93/8 procent lening uit met een looptijd van 10 jaar. De uitgiftekoers van 101,5 procent vertegenwoordigt een effectief rendement van 9,14 procent. De lening werd een goed onthaal geboden.

Bron: Rabobank Nederland Beleggingsonderzoek.