Brabant presenteert provinciaal milieuplan

DEN BOSCH, 11 mei - Noord-Brabant zal nieuwe vestigingen en uitbreidingen van veehouderijen aan 'strenge beperkingen' onderwerpen. Ook wil de provincie het gebruik van auto's extra verminderen. Onttrekking van grondwater zal aan banden worden gelegd.

Dat staat in het vandaag verschenen provinciaal milieubeleidsplan. Brabant is hiermee de eerste die het nationaal milieubeleidsplan provinciaal heeft ingevuld.

In het plan staat dat het milieu in Noord-Brabant ernstiger wordt bedreigd dan in de rest van Nederland. Dit komt vooral door een te sterke verzuring, vermesting en verspreiding van stoffen die voor het milieu gevaarlijk zijn. De gemiddelde depositie van milieubelastende stoffen ligt in de provincie gemiddeld 20 procent hoger dan elders, in de Peel zelfs op meer dan 50 procent. Daardoor spoelen de schadelijke stoffen uit naar het grondwater en worden cultuurmonumenten aangetast. In het oosten van de provincie, met de meeste intensieve veehouderij, is ruim 30 procent van de bossen stervend of al dood, aldus de provincie.

Zonder maatregelen zal het areaal met fosfaat verzadigde gronden in met name Oost-Brabant van 30 procent nu stijgen naar 60 procent in het jaar 2000. Fosfaat zit in mest. Doordat de grond verzadigd raakt, spoelt het uit naar het oppervlaktewater.

Grote gebieden, zoals de Peel, zijn in meer of mindere mate verdroogd, voornamelijk door onttrekking van grondwater voor de landbouw en de industrie. De provincie wil ook strengere fosfaatnormen bij de mestwetgeving. Daarom moet de industriele verwerking van de varkensmest in 1992 van de grond zijn. Dan moet er een capaciteit zijn van 1 miljoen ton, oplopend tot 2,4 miljoen ton in 1994. Brabant realiseert zich dat ze weinig maatregelen kan treffen om het gebruik van de auto, dat in Brabant met 7 procent per jaar toeneemt, tegen te gaan. Ze wil het ontstaan van zogenoemde vervoerregio's, waarin het openbaar vervoer voorrang krijgt, sterk stimuleren.

Noord-Brabant vraagt het rijk om een aanvullend provinciaal instrumentarium om de milieuproblemen op te lossen.