Weekstaat der Nederlandsche Bank; Beleningsrente 7,9 pct

AMSTERDAM, 9 mei - De Nederlandsche Bank heeft gisteren haar spierballen getoond. Bij de aankondiging van de nieuwe speciale belening werd de geldmarkt verrast door het nieuws dat de beleningsrente is verlaagd tot 7,9 procent.

Sinds begin maart is dit de vijfde verlaging van het beleningstarief met 0,1 procentpunt op rij. Dit terwijl de Bundesbank gedurende deze periode de tarieven voor de overeenkomstige geldmarktsteun in West-Duitsland (de zogenaamde Repo-tenders) nauwelijks heeft gewijzigd; de vanmorgen in West-Duitsland toegekende geldmarktsteun voor een periode van 14 dagen kent een tarief van 7,75-8,00 procent.

Door krapte op de Nederlandse geldmarkt lag het interbancaire daggeldtarief de afgelopen dagen fors boven het beleningstarief. De prijs fluctueerde tussen de 81/2 en de 8 9/16 procent. Oorzaak hiervan was een te krap bemeten speciale belening; De Nederlandsche Bank en de geldmarkt werden geconfronteerd met hogere dan geraamde belastingafdrachten aan het Rijk.

Mede door deze belastingbetalingen vloeide fl.6127,8 miljoen de schatkist in. Hiertegenover plaatste De Nederlandsche Bank een lagere geldmarktkasreserve (min f. 4880,4 miljoen ten opzichte van de voorgaande kasreserve) en een hogere speciale belening (f. 2907,6 miljoen boven het bedrag van de voorgaande faciliteit). Dit stelde de banken weliswaar in staat om hun 'roodstand' bij de centrale bank te verminderen met zo'n fl.1,6 miljard, maar kon niet verhinderen dat het gemiddelde van het beroep op De Nederlandsche Bank boven de toegestane fl.4,1 miljard per dag lag. Dit betekende een forse ontsparing op het contingentsverbruik ten opzichte van 1 mei, toen 7 procent van de ruimte was verbruikt en eveneens 7 procent van de periode was verstreken. Jongstleden maandag waren deze cijfers respectievelijk 16 en 13 procent, een ontsparing van drie punten derhalve.

De nieuwe speciale belening, waarop vanmorgen het grote bedrag van fl.7,74 miljard werd toegewezen, loopt tot 15 mei. De toewijzing lijkt aan de ruime kant, wat direct tot uiting kwam in een aanzienlijke daling van het tarief voor interbancair daggeld tot circa 8 procent. Op 15 mei volgt de storting van fl. 6,5 miljard op de 'toonbank'-staatslening. Om de schatkist verder te spekken, opende de Agent van Financien gisteren de inschrijving op de tweede tranche van de 9 procent staatslening. De opbrengst bedraagt fl.3,1 miljard; de storting vindt plaats op 1 juni. Het rentetij was de Agent van Financien gunstig gestemd, mede als gevolg van de afgelopen vrijdag in de Verenigde Staten gepubliceerde arbeidsmarktgegevens, die wijzen op stagnerende economische groei aldaar. De uitgiftekoers van deze 'nieuwe' staatslening werd vastgesteld op 100,9 procent, wat bij een coupon van 9 procent neerkomt op een effectief rendement van 8,86 procent.

Bron: NMB Bank