Strengere normen voor vliegtuiglawaai bepleit

UTRECHT, 9 mei - De Stichting Natuur en Milieu vindt dat de overheid strengere regels moet opstellen voor vliegtuiglawaai. De voorgestelde lawaainormen voor de uitbreiding van vliegveld Maastricht met een oost-westbaan zijn volgens de milieu-organisatie 'onverantwoord soepel'. Natuur en Milieu schrijft in een vandaag verzonden brief aan minister Alders (milieubeheer) dat de gezondheid van de bevolking rond het Limburgse vliegveld bij de voorgestelde geluidnormering niet is gewaarborgd. 'Er zullen aanzienlijk zwaardere eisen moeten worden gesteld, met name ten behoeve van de rust voor slapende mensen', aldus Natuur en Milieu.

Vorige maand besloot het kabinet voor de geluidshinder van nachtvluchten van en naar het vliegveld Maastricht een aparte norm aan te leggen. Deze norm houdt in dat woningen, waarbinnen het geluid 's nachts de piekwaarde van 60 decibel overschrijdt, moeten worden geisoleerd. Daarmee is een bedrag gemoeid van 200 miljoen gulden, waarvan rijk (95 miljoen) en provincie (15 miljoen) samen meer dan de helft voor hun rekening nemen.

De nieuwe norm, die voorlopig alleen geldt voor vliegveld Maastricht, is afgeleid van een door de Westduitse hoogleraar Griefahn ontwikkelde methode. Een definitieve beslissing over een landelijke nachtnormering voor vliegtuiglawaai heeft het kabinet uitgesteld totdat duidelijk is wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de ontwikkeling van Schiphol.

Natuur en Milieu juicht gebruik van de Griefahn-methode toe, maar verwijt het kabinet er selectief gebruik van te maken. 'Volledige overneming van Griefahn-methode leidt onder meer tot een nachtvluchtverbod boven aaneengesloten woonbebouwing. Bovendien moeten de woningen dan zodanig worden geisoleerd dat overdag bij gesloten ramen het piekgeluidsniveau van 55 decibel niet wordt overschreden', zegt ir. J. Fransen van Natuur en Milieu.

De isolatiekosten bij integrale toepassing van de Griefahn-methode bedragen volgens Fransen minstens het dubbele van het bedrag dat het kabinet ervoor uittrekt. Hij noemt het 'van de gekke' dat het kabinet ermee instemt dat de kosten van de uitbreiding van het vliegveld deels worden afgewenteld op rijk en provincie. 'Het principe 'de vervuiler betaalt' wordt op een onaanvaardbare wijze geweld aangedaan', aldus Natuur en Milieu.