'Eensluidende normen nodig voor toelating asielzoekers in Europa'

DEN HAAG, 9 mei - De coalitiepartijen houden vast aan de wens dat in Europees verband ook eensluidende toelatingsnormen voor asielzoekers moeten worden vastgelegd. Het mag niet blijven bij louter procedure-afspraken.

Voor het CDA is dat echter geen essentiele voorwaarde om de aanvullende overeenkomst bij het verdrag van Schengen te tekenen. Ook de PvdA is nog voorzichtig. Woordvoerder Van Traa zegt 'een paar slagen om de arm' te willen houden omdat het kabinet de Kamer nog niet heeft geinformeerd over de onderhandelingsresultaten. Maar materiele harmonisatie van asielnormen binnen Europa blijft voor de PvdA wel belangrijk. Woordvoerders van beide partijen zeggen te hopen dat de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid neemt. Internationale afspraken over het verlenen van asiel zouden niet tussen staten onderling geregeld moeten worden, maar opgenomen moeten worden in het communautaire recht. In de EG bestaan nu alleen regels voor het vreemdelingenverkeer van economisch actieve burgers en hun gezinnen. Een richtlijn voor onder meer asielzoekers is gestrand. De Hoop Scheffer (CDA) meent dat de verdragen die nu worden gesloten in ieder geval niet mogen afwijken van toekomstig communautair recht. Hij gelooft echter niet dat deze verdragen het Nederlandse asielbeleid zullen bedreigen. Volgens de Commissie van Deskundigen, samengesteld uit een aantal mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties, bevatten de laatste versies van de verdragen ondanks de eerdere wens van de Kamer alleen verwijzingsafspraken: welk land is voor welke asielzoeker procedure-plichtig. Aangezien de EG-landen nu verschillende normen hanteren en in een aantal lidstaten de asielprocedures grote lacunes vertonen, zou dat tot schending van de mensenrechten kunnen leiden. Voor 1 juli verwacht staatssecretaris Dankert dat de aanvullende overeenkomst bij het Verdrag van Schengen getekend kan worden. Dan zou per 1 januari 1992 de persoonscontrole aan de binnengrenzen kunnen vervallen. Ook een Asielconventie tussen de twaalf EG-landen is dan bijna voltooid. Volgens een woordvoerder van buitenlandse zaken is het als gevolg van Schengen niet uitgesloten dat nog voor de zomer de visumplicht voor DDR-burgers en voor Nederlanders die naar de DDR willen reizen zal zijn opgeheven. Dat zou dan via een eenzijdige verklaring van beide landen tot stand kunnen komen. Het is echter ook mogelijk dat de DDR-wetgeving zo'n eenvoudige procedure niet toestaat. Daarover bestaat nu nog geen duidelijkheid. Voor de opheffing van de visumplicht is dan een apart verdrag nodig tussen beide landen. Volgens het departement kan het in dat geval nog maanden duren.