'Aids-onderzoek beperken tot risicogroepen'

DEN HAAG, 9 mei - Onderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus, dat AIDS veroorzaakt, kan beperkt blijven tot groepen die een groot risico op besmetting lopen. Daartoe behoren ook bezoekers van poliklinieken voor geslachtsziekten.

De Gezondheidsraad stelt dit in een advies aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) over het nut van onderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus en de voor- en nadelen van de verschillende methoden die daarbij kunnen worden gebruikt. Het advies is opgesteld door een werkgroep van epidemiologen en gedragswetenschappers.

Vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad een grootschalig anoniem bevolkingsonderzoek naar de verspreiding van het HIV-virus uit te laten voeren, maar staatssecretaris Simons gaf de voorkeur aan het advies van de Nationale Commissie AIDS-bestrijding om te volstaan met een onderzoek op kleine schaal en vrijwillige basis. Het huidige advies van de Gezondheidsraad doet de staatssecretaris nu aanbevelingen over de wijze waarop een dergelijk onderzoek het best kan worden opgezet.

De epidemiologen en gedragswetenschappers die het advies opstelden constateren dat onder de bevolking een zeer gering aantal mensen met een HIV-besmetting voorkomt. Het is volgens hen theoretisch mogelijk om dat geringe percentage exact vast te stellen, maar dat vergt zeer omvangrijk onderzoek. Het is daarom raadzaam HIV-onderzoek te beperken tot risicogroepen, vindt de Gezondheidsraad. Met regelmatig onderzoek onder deze risicogroepen kunnen ontwikkelingen in het optreden van nieuwe infecties worden vastgesteld. Anonimiteit zou daarbij een strikte voorwaarde moeten zijn. Betrekkelijk kleine steekproeven van enkele tientallen tot honderden personen uit de verschillende risicogroepen worden voldoende geacht om vast te stellen of de infectiegraad onder een bepaald niveau ligt of dat dit niveau wordt overschreden.

Behalve op al bekende risicogroepen als homoseksuele mannen met wisselende contacten en spuitende drugsgebruikers - eventueel in combinatie met prostitutie - zou onderzoek zich moeten richten op de bezoekers van poliklinieken voor geslachtsziekten. Aan de hand van de gegevens over het seksueel gedrag van deze mensen zou men nieuwe risicogroepen op het spoor kunnen komen, aldus de Gezondheidsraad. In verband hiermee stelt de werkgroep dat de kennis van de seksualiteit nog tekortschiet en dat op dit terrein meer onderzoek nodig is.