Buitenlandse politie bij Nederlands korps

DEN HAAG/MAASTRICHT, 8 mei - Duitse en Belgische politiemensen zullen worden gedetacheerd bij Nederlandse politiekorpsen in de grensstreek. Nederlandse politie-ambtenaren gaan in de buurlanden werken. Volgens staatssecretaris Dankert (buitenlandse zaken) is dit afgesproken bij de onderhandelingen over de Tweede Aanvullende overeenkomst bij het Verdrag van Schengen.

Deze politiemensen mogen daar niet als zelfstandig politieman functioneren, maar verstrekken inlichtingen en vervullen opdrachten van hun eigen autoriteiten of van die van het gastland. Op een landelijke contactdag voor hoofdcommissarissen van politie, vandaag in Maastricht, zei Dankert te hopen dat er nog voor 1 juli getekend kan worden. Volgens hem kan begin 1992 het verdrag van Schengen in werking treden, mits de opbouw van een geautomatiseerd informatiesysteem tussen de Benelux, Frankrijk en West-Duitsland niet langer dan anderhalf jaar vergt. De aanvullende overeenkomst bij het verdrag van Schengen beoogt een harmonisatie op het terrein van drugs, wapens en vreemdelingenverkeer. Sinds eind maart zit er volgens Dankert weer beweging in het Schengen-proces. Half december werden de onderhandelingen op Westduits verzoek gestaakt wegens de ontwikkelingen in de DDR. Eind maart kwam Bonn met nadere voorstellen over de positie van de DDR-burgers binnen 'Schengen', het visumbeleid en de Duitse buitengrens.

Volgens Dankert zijn de problemen in het ambtelijk vooroverleg 'oplosbaar' gebleken en is bij de vijf landen nu de politieke wil aanwezig om te tekenen. Verregaande politiele en justitiele samenwerking zal in 1992 nodig worden, meent hij. Het recht om verdachten te achtervolgen op elkaars grondgebied zal net zo geregeld worden als in de Benelux. Binnen een zone van tien kilometer van de grens mag een achtervolgde persoon worden staande gehouden. Daarbij geldt wel een voorwaarde: de achtervolging mag niet onderbroken zijn en 'de politieambtenaar uit het buurland kan geen beroep doen op de plaatselijke autoriteiten, omdat de actie zo urgent is dat uitstel onaanvaardbaar zou zijn'. De communicatie tussen de korpsen zal verbeterd worden. Telefoon-, radio- en telexapparatuur zullen zoveel mogelijk gezamenlijk worden ingekocht.

Voor asielzoekers zijn afspraken gemaakt die het onmogelijk maken achtereenvolgens in verschillende landen een asielverzoek in te dienen. Ook hebben de vijf landen onderling vastgelegd wie verantwoordelijk is voor welk asielverzoek. Dankert zei in Maastricht dat daarmee het probleem van de vluchteling wiens verzoek nergens wordt geaccepteerd van de baan is. De gevolgde procedure bij het verdrag van Schengen verdient volgens Dankert geen schoonheidsprijs. Het verdrag wordt buiten de EG om gesloten, als een 'klassiek' verdrag tussen vijf nationale staten. Daardoor is er geen controle van het Europese parlement of toegang tot het Europese Hof van Justitie.

De bezwaren van het Nederlandse parlement zijn volgens Dankert dan ook 'niet ongegrond'.

Maar 'uitstel kunnen wij ons niet permitteren'.

Het is hoog tijd om de allang bestaande grensoverschrijdende politiesamenwerking 'uit het schemerdonker te halen' en juridisch vast te leggen. Het verdrag van Schengen zal voorlopig het enige resultaat van Europese samenwerking op deze terreinen blijven, voorspelde hij. De onderhandelingen tussen de twaalf EG-landen over drugs, asielzaken, politiesamenwerking en vreemdelingenverkeer vinden in 'zo talrijke fora en sub-fora' plaats dat er 'nog zeker enkele jaren' onderhandeld zal moeten worden. Maar als het verdrag tussen de Twaalf er is, dan zal het Verdrag van Schengen daaraan ondergeschikt zijn. Volgens Dankert is het onwaarschijnlijk dat twaalf landen straks tot hetzelfde resultaat zullen komen als de Benelux, Duitsland en Frankrijk nu, gezien hun verschillende achtergronden en problemen.