Brieven van Van Gogh nu volledig

AMSTERDAM, 8 mei - Voor het eerst is er een volledige Nederlandstalige uitgave verschenen van de brieven van en aan Vincent van Gogh. In het Van Gogh Museum nam gisteren Jan Hulsker, Van Gogh-kenner en auteur van vele boeken over de schilder, het eerste exemplaar in ontvangst van deze vierdelige uitgave van in totaal 2254 pagina's. Hulsker, die al jaren op een dergelijke editie heeft aangedrongen, noemde het bij deze gelegenheid 'het hoogtepunt van dit herdenkingsjaar'. Kort na de dood van Van Gogh, honderd jaar geleden, verschenen er al brievenedities. In 1914 redigeerde zijn schoonzuster, Jo van Gogh-Bonger, de brieven aan Theo. Talloze malen is hieruit geput voor bloemlezingen en vertalingen. In 1953 bezorgde de zoon van Theo de Verzamelde Brieven, waarvan in 1973 nog een herdruk verscheen. Omdat deze allang is uitverkocht en er nooit een volledige Nederlandstalige uitgave is gepubliceerd, komt de SDU nu met deze editie.

In vier opzichten is zij opmerkelijk. Ten eerste is men uitgegaan van de originele handschriften en is, in tegenstelling tot alle vorige uitgaven, de integrale tekst opgenomen. Ten tweede heeft men de teksten in modern Nederlands vertaald, niet alleen de in het Frans of Engels gestelde brieven, maar ook de oorspronkelijk Nederlandstalige brieven. De spelling is gemoderniseerd en de vaak ontbrekende interpunctie is toegevoegd. Ten derde zijn de brieven chronologisch geordend, dus niet rubrieksgewijs naar geadresseerde. Dank zij nieuw onderzoek is een veel nauwkeuriger datering van de brieven mogelijk gebleken. Ten vierde zijn ze geillustreerd met schetsen uit de brieven. Bij deze uitgave is het oorspronkelijke voorwoord van Jo van Gogh-Bonger uit 1914 opgenomen.

De editie, verzorgd door Han van Crimpen en Monique Berends-Albert, is tot stand gekomen met steun van het ministerie van WVC en de Stichting Van Gogh 1990. De vier delen kosten samen fl.275.-. Aan een wetenschappelijke, tekstkritische editie wordt nog gewerkt, maar die zal pas over enige jaren verschijnen.