PvdA: Israel kan niet onder PLO uit bij vredesregeling

DEN HAAG, 7 mei - Israel moet de 'illusie' opgeven dat het over een vredesregeling met de Palestijnen zou kunnen onderhandelen zonder daarbij de PLO betrekken. Dat staat in een vanmiddag gepresenteerd PvdA-rapport getiteld 'Israel en de Palestijnen'. Van Israel kan niet worden verwacht dat het zich bij voorbaat zal neerleggen bij Palestijnse staatsvorming, aldus de Midden-Oostencommissie van de partij, 'wel echter dat het de Palestijnse politieke rechten zal erkennen en geen opties van te voren uitsluit'. Nederland dient in een 'kritische dialoog' zowel direct als in EG-verband bij Israel te blijven aandringen op stappen die onderhandelingen mogelijk maken. Juist door zijn nauwe banden met Israel enerzijds en het begrip dat bestaat voor de Palestijnse rechten anderzijds kan juist Nederland een 'katalyserende rol' vervullen bij het op gang brengen van de gewenste dialoog, aldus het PvdA-rapport.

De PvdA-commissie onder voorzitterschap van oud-minister van buitenlandse zaken Van der Stoel suggereert dat Nederland een constructieve houding van Israel zou kunnen belonen door zich in EG-verband sterk te maken voor versterking en verdieping van de economische en politieke relatie van Israel met de EG. 'In dit verband ware bijvoorbeeld te denken aan een verdere uitbouw van het associatieakkoord met Israel en institutionalisering van het politieke overleg.' Bij zijn contacten met Israel moet Nederland volgens de PvdA-commissie ook 'effectief stelling nemen' tegen 'onaanvaardbaar Israelisch optreden in de bezette gebieden'.

Bij de pogingen de Palestijnse opstand te onderdrukken 'worden bepalingen van de Vierde Geneefse Conferentie inzake de bescherming van burgers in oorlogstijd en meer in het algemeen de mensenrechten geschonden'. Volgens het rapport is de Nederlandse politieke dialoog met de Palestijnen nog altijd wat 'mager'. De recente ontmoeting van minister Van den Broek met twee vooraanstaande Palestijnen is een stap in de goede richting, maar de dialoog op ministerieel niveau moet verder worden geintensiveerd.

De PvdA-commissie vindt dat de Israelische Arbeiderspartij er goed aan heeft gedaan uit de regering te treden. Doorgaan in de coalitie had onder de gegeven omstandigheden geen zin en zou de impasse in het vredesproces slechts hebben bestendigd. Niettemin brengt uitstel van nieuwe stappen in het vredesproces het gevaar met zich mee dat de gematigde krachten binnen de PLO worden ondermijnd.