Meer openbaar vervoer

HET HEEFT EEN half jaar geduurd, maar eind vorige week heeft het kabinet de belofte uit het regeerakkoord van CDA en PvdA geconcretiseerd dat de mogelijkheden van het openbaar vervoer zouden worden vergroot. De NS kreeg de financiele armslag waar het spoorbedrijf al zo lang op had aangedrongen om een verzoek van de rijksoverheid te kunnen inwilligen: een versnelling van het plan Rail 21. Meer in het algemeen stelde het kabinet in het vooruitzicht dat de komende twintig jaar investeringsruimte van wegenaanleg naar voorzieningen voor het openbaar vervoer zal schuiven. Het in juni te presenteren Structuurschema Verkeer en Vervoer zal daarover meer duidelijkheid verschaffen.

Bij dit soort aankondigingen past enige relativering. Maar weinig is in Nederland zo onbestendig gebleken als het ruimtelijke beleid. Het verkeersbeleid als uitvloeisel daarvan is een trendgevoelig thema dat op veel belangstelling uit brede geledingen in de maatschappij mag rekenen. Visionaire uitspraken van politici over de komende decennia zijn in dit verband het registreren waard, maar interessant is toch vooral wat het kabinet deze regeerperiode aan daadkracht zal opbrengen.

DE AANGEKONDIGDE verbetering van het openbaar vervoer in combinatie met het tegengaan van het autogebruik mag dan worden geduid als een 'trendbreuk', toch moet worden vastgesteld dat er vooral sprake is van een poging de achterstand in te lopen bij een bedrijfstak die al te lang schromelijk is verwaarloosd. Zo dreigde Nederland de 21ste eeuw in te gaan met een spoorwegnet dat grotendeels uit de 19de eeuw stamt.

De beloofde investeringsruimte voor het openbaar vervoer schept voor deze bedrijfstak de verplichting ook zelf orde op zaken te stellen. Het is tijd de soms verouderde bedrijfsstructuren tegen het licht te houden en verbetering van de onderlinge samenwerking niet als noodzakelijk kwaad maar als een vanzelfsprekende voorwaarde te zien. Klantgerichtheid hoort hoog in het vaandel te staan en in dat opzicht valt er nog heel wat te verbeteren.

Dat aan een frequenter en doelmatiger openbaar vervoer ook een hoger prijskaartje is verbonden, is alleszins te billijken. Mobiliteit mag in een dichtbevolkt land als Nederland als een schaars goed worden beschouwd, waarvoor het prijsmechanisme als regulerend instrument onmisbaar is. Er is genoeg onderzoek voorhanden waaruit blijkt dat de 'keuzereiziger', de verkeersdeelnemer die voor de afweging tussen auto en openbaar vervoer staat, zich niet of nauwelijks door de prijs van het trein- of buskaartje laat leiden, maar door de mate waarin sprake is van een aantrekkelijke reistijd en goede service.

EEN CONSEQUENT volgehouden verbetering van infrastructurele en andere voorzieningen voor het openbaar vervoer is daarom een vereiste. Voor deze kabinetsperiode en, inderdaad, ook verderop in de jaren negentig.

Moskou heeft alle tijd

TEGENOVER DE pseudo-concessie van het Westen staat nu de pseudo-concessie van het Oosten. De kwestie van de politiek-militaire status van Duitsland kan parallel worden geregeld met de Duitse eenwording en de afwikkeling daarvan gaat niet van de ene dag op de andere. De weigering van de Sovjet-Unie om het nieuwe Duitsland in zijn geheel in de NAVO te laten opgaan heeft niet langer de betekenis van een voorwaarde vooraf. In Moskou geldt kennelijk het 'komt tijd komt raad' als leidraad voor de politieke strategie. Of, anders gezegd, de tijd zal de latente spanning in het Atlantische bondgenootschap wel vergroten.

Die spanning zal zich richten op de vraag hoe het nu verder moet. Hoe vreemd het onder de gegeven omstandigheden ook mag lijken, de nucleaire component van de Atlantische politiek dreigt bij beantwoording van die vraag het obstakel te worden. Wel heeft de NAVO vorige week besloten af te zien van modernisering van enkele categorieen in de Bondsrepubliek opgestelde atoomwapens en deze daarmee op termijn naar de schroothoop verwezen, maar dat is mede gebeurd in de wetenschap dat nieuwe wapens in aantocht zijn die passen in de politieke veranderingen. De luchtmacht van de Atlantische bondgenoten in West-Europa krijgt nucleaire middelen om rechtstreeks de Sovjet-Unie te kunnen bestoken.

MAAR EEN dergelijke ontwikkeling past niet in de Duitse politiek, althans voorzover Duits grondgebied opnieuw mede als steunpunt moet functioneren van de Atlantische strategie. Bondig samengevat, het Duitse politieke klimaat verhoudt zich slecht met nieuwe varianten van de verzekerde vergelding op Duitse bodem. Men wil nu wel eens wat anders dan 'das Militar'. Bij de bondgenoten daarentegen kiemt een tegengesteld gevoelen. Ook al is het gebruik van Duits grondgebied zuiver militair gesproken niet noodzakelijk voor de nieuwe strategie, uit politieke overwegingen moeten de Duitsers toch meedoen, wil de Alliantie geloofwaardig blijven en wil de indruk worden vermeden dat Duitsland een eigen weg kan gaan.

Met hun bereidheid passen op de plaats te maken onderstrepen de Sovjets te hebben begrepen dat het weinig zinvol is een stormloop te beginnen op iets waarvan de contouren met de dag vager worden. De kans dat het tempo van verdamping autonoom zal toenemen is bovendien allesbehalve theoretisch. Duitsland stapt een nieuw tijdperk binnen waarin het zelf bepaalt hoe de verhouding met de omliggende en de daarachter gelegen landen zal zijn. De bondgenoten hebben daarvan een voorproef kunnen nemen. De voormalige tegenstanders doen eveneens ervaring op. Moskou neemt een afwachtende houding aan, met dien verstande dat het nog steeds enkele honderdduizenden manschappen in het oostelijke deel van de nieuwe entiteit weet te handhaven.