Weekstaat der Nederlandsche Bank; Daling van post goud doorherwaardering

AMSTERDAM, 3 mei - De weekstaat toont een daling van de post goud met fl.2,7 miljard. Dit is het gevolg van de herwaardering van de goudvoorraad per 31 december jongstleden. Deze herwaardering wordt niet eerder gepubliceerd in de weekstaat dan na de publikatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank.

De goudvoorraad vormt feitelijk, als algemeen aanvaard ruilmiddel, onderdeel van de dekking van de in omloop zijnde bankbiljetten. Na het loslaten van de officiele dollargoudprijs van 35 dollar per troy ounce (ongeveer 31,1 gram) en de afschaffing van de goudpariteiten in 1971, is de vrije goudprijs hevig gaan fluctueren en per saldo sterk gestegen. Met het oog op deze fluctuaties waardeert De Nederlandsche Bank eens per drie jaar haar goudvoorraad op basis van de marktprijs van het edelmetaal. Daarbij hanteert zij een ingewikkelde formule. De waardevermindering van de goudvoorraad in de weekstaat van 1 mei is het gevolg van de daling van de gemiddelde goudprijs in de afgelopen drie jaar. Ten tijde van de laatste herwaardering werd nog een goudprijs gehanteerd van fl.20.000 per kilo terwijl de laatste herwaardering, op 31 december jongstleden, heeft plaatsgehad tegen fl.18.200 perkilo. De op de weekstaat pronkende belening van fl.f 3.651 miljoen liep tot en met 1 mei. Gisteren wees De Nederlandsche Bank fl.6,56 miljard toe op de nieuwe speciale belening die loopt tot 9 mei. De geldmarktsteun was in overeenstemming met de behoefte. Het tarief op de speciale belening bleef onveranderd op 8 procent.

Eveneens ging op 2 mei een nieuwe kasreserveperiode in. De omvang van de kasreserve bedraagt fl.7,3 miljard en loopt tot 25 mei. Tot die periode dienen de gezamenlijke banken dit bedrag bij de centrale bank aan te houden.

De tarieven voor de langere perioden liepen weer iets op. Voor driemaands interbancair geld moest gisteren zo'n 8,70 procent worden betaald. Onzekerheid over de mondiale ontwikkelingen van rente en inflatie zorgen voor een opwaartse druk op de Nederlandse rente.

Voorts blijft onzekerheid over de Duitse integratie de D-mark parten spelen. Uitlatingen afgelopen donderdag van Bundesbank-president Pohl over het feit dat de 1 op 1 koers het maximum is van wat economisch gerechtvaardigd zou zijn, tekenen het klimaat rond de D-mark.

De sterke positie van de gulden, met name ten opzichte van de D-mark, blijkt nog onvoldoende uit lagere Nederlandse rentes. Dit geldt eveneens voor de andere EMS-landen. Pogingen vorige week van enkele EMS-landen, waaronder Frankrijk, Belgie en Denemarken, om door middel van renteverlagingen enige druk op de geldmarktrentes weg te nemen, leverden weinig resultaat op.

De weekstaat toont verder een toeneming van de bankbiljetten in omloop met fl.336,3 miljoen. Dit houdt verband met afgelopen Koninginnedag, ten behoeve waarvan het publiek grote hoeveelheden bankbiljetten opnam.

Bron: NMB Bank