Onderzoek bende van Nijvel 'fiasco'

BRUSSEL, 3 mei - Het onderzoek dat de verschillende Belgische politiediensten hebben ingesteld naar de 'bende van Nijvel', een terreurorganisatie die tussen 1982 en 1985 ten minste 28 mensen vermoordde, is een 'volledig fiasco' geweest. Tot die conclusie is de speciale parlementaire onderzoekcommissie gekomen in een meer dan duizend pagina's tellend rapport over die zaak.

Met name richt het rapport scherpe kritiek op de rivaliteit van de verschillende diensten, een rivaliteit die wordt gekarakteriseerd als 'een echte politie-oorlog'.

Weliswaar menen de opstellers van het rapport dat de drie bestaande diensten - de rijkswacht, de gemeentelijke politie en de gerechtelijke politie - moeten worden gehandhaafd, maar dat er op het gebied van de coordinatie iets moet veranderen.

In het rapport wordt geconstateerd dat bij gebrek aan een 'globale beleidsvisie op de veiligheids- en misdadigheidsproblematiek' scheefgroei en misbruiken zijn ontstaan binnen de afzonderlijke korpsen. 'Binnen elk korps hebben zich strafbare feiten voorgedaan waarvan op zijn minst de onderzoeken te lang aansleepten.'

Wanneer zo'n onderzoek niet de gewenste richting uitging 'werd veelvuldig gebruik gemaakt van oneigenlijke disciplinaire maatregelen als overplaatsing'. De Kamercommissie stelt een reeks maatregelen voor om de falende Belgische politie te verbeteren: de oprichting per arrondissement en provincie van coordinatie-instanties, een betere regeling van de opsporingsprocedures en een verandering van het ambt van onderzoeksrechter. Ook beveelt de commissie de oprichting aan van een wetenschappelijk politie-instituut op nationaal niveau dat uitgerust moet worden met een bureau voor statistiek, databanken, scholen, laboratoria en een studiedienst voor het politiebeleid.