Bouw duurdere huizen voor doorstroming

DEN HAAG, 3 mei - De bouw van koopwoningen en duurdere woningen, vooral in de grote steden, moet de komende jaren bewerkstelligen dat de doorstroming in de volkshuisvesting op gang komt. De goedkopere huurwoningen die daarvoor vrijkomen, moeten aan de lagere-inkomensgroepen worden toegewezen.

Verder moet bij de verdeling van woningen scherp worden gelet op het inkomen van de kandidaten zodat de lagere-inkomensgroepen niet in relatief dure woningen terecht komen en het omgekeerde evenmin gebeurt.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) laten weten dat hij de komende jaren op deze manier de 'scheefheid' in de volkshuisvesting intensiever wil bestrijden. Onder 'scheefheid' wordt verstaan het verschijnsel dat mensen met een laag inkomen in een betrekkelijk dure woning wonen - en daardoor een hoge individuele huursubsidie van het rijk ontvangen - terwijl omgekeerd de hogere-inkomensgroepen soms in goedkope woningen zijn gehuisvest en daardoor profiteren van bouwsubsidies die niet voor hen waren bedoeld.

Heerma wijst huurbelasting, waarbij iemand met een relatief lage huur fiscaal wordt aangeslagen, als doorstromingsinstrument af, maar hij houdt wel een soortgelijke methode achter de hand. Mocht de komende jaren blijken dat het door middel van 'strategische nieuwbouw' en scherpe toewijzing niet lukt de scheefheid te bestrijden, dan overweegt de staatssecretaris een systeem van tijdelijke huurcontracten en tijdelijke woonvergunningen in te stellen.

Dat systeem zal niet gelden voor zittende bewoners, maar uitsluitend bij nieuwe huurcontracten en vergunningen worden gehanteerd. Het komt erop neer dat de bewoner die in de loop van de jaren aanzienlijk meer is gaan verdienen dan toen de woning hem werd toegewezen, na afloop van het tijdelijke contract de keus krijgt tussen verhuizen naar een duurdere woning of een hogere huur betalen voor de huidige woning. Feitelijk wordt dan het subsidie-aandeel van de overheid in de exploitatie van de woning (de objectsubsidie waarmee de huur beneden de eigenlijke kostprijs wordt gehouden) verlaagd.

Heerma zei gisteren niet te verwachten dat het systeem van tijdelijke huurcontracten in de praktijk zal worden ingevoerd. Wel wil hij een wettelijke regeling daarvoor in 1992 aan de Kamer voorleggen. Als in de loop van de jaren blijkt dat de doorstroming niet slaagt, dan zou volgens de staatssecretaris in 1994 of 1995 naar dit middel kunnen worden gegrepen.

De doelstelling is jaarlijks het aantal 'te goedkoop' wonende huishoudens met 2.000 te verminderen om het in het jaar 2000 tot 550.000 te hebben teruggebracht (zonder maatregelen zouden het er dan 770.000 zijn). Dat zal er omgekeerd toe leiden dat het aantal 'te duur' wonende huishoudens in 2000 met 40.000 zal zijn verminderd tot 120.000.