Drinkwater in gevaar door pesticiden

RIJSWIJK, 2 mei - Het grondwater in Nederland, bron van drinkwater voor tweederde van de bevolking, loopt groot gevaar te worden vergiftigd door landbouwbestrijdingsmiddelen. Dit zegt de overkoepelende organisatie van drinkwaterbedrijven, de VEWIN, aan de vooravond van een Kamerdebat over de Notitie milieucriteria, die vooral voor het bestrijdingsmiddelenbeleid van belang is.

De zorgen van de drinkwaterwereld zijn nog versterkt door een recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM). Daaruit blijkt dat in het grondwater onder alle landbouwgronden in Nederland de geldende normen voor pesticiden ruimschoots worden overschreden.

Volgens een richtlijn van de EG mag drinkwater per liter niet meer dan 0,1 microgram van een bepaald bestrijdingsmiddel bevatten. Voor alle pesticiden tezamen geldt een maximaal percentage van 0,5 microgram. 'Daaruit valt af te lezen dat bestrijdingsmiddelen in drinkwater niet thuis horen', zegt VEWIN-directeur ir. Th. G. Martijn.

Hij benadrukt dat de Nederlandse bodem geschikt dient te blijven voor de winning van grondwater van een kwaliteit die geschikt is voor de bereiding van drinkwater. Een duurzame oplossing van het vraagstuk - en daarmee een duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening - kan volgens hem alleen bestaan uit bestrijding van de vervuiling aan de bron. Daarom moeten de milieucriteria, zoals die in de notitie aan de Kamer zijn vastgelegd, onverkort worden toegepast. Verder pleit de VEWIN ervoor om op ruime schaal landbouwmethoden in te voeren waarbij het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen achterwege blijft.