Bodem steeds meer vervuild ondanks wet daartegen

UTRECHT, 2 mei - De Wet Bodembescherming, die al vier jaar van kracht is, beschermt de bodem nog steeds niet, integendeel: de bodem wordt steeds vuiler. Dit schrijft de stichting Natuur en Milieu in een brandbrief aan minister Alders (VROM). De aangekondigde uitvoeringsbesluiten die de wet inhoud moeten geven, zijn op een na nog niet genomen. En dat ene besluit - over het gebruik van dierlijke mest - is volgens de stichting volstrekt ontoereikend. 'En voor zover de andere besluiten in voorbereiding zijn, doen die ook het ergste vrezen', aldus de milieu-organisatie. Als oorzaken van de 'malaise' noemt ze moeizaam interdepartementaal overleg, tegenwerking van allerlei maatschappelijke geledingen en trage ambtelijke molens.

Natuur en Milieu geeft een sombere opsomming van wat er aan de Nederlandse bodem mankeert. Van de landbouwgrond bevat 10 tot 25 procent te veel zware metalen. Zeker 270.000 hectare landbouwgrond is verzadigd met fosfaten uit mest. Ruim 100.000 voormalige of bestaande bedrijfsterreinen en zo'n 150 stortplaatsen moeten nog worden gesaneerd. Nederland telt ongeveer 300.000 lozingspunten van (ongezuiverd) afvalwater naar de bodem. Ongeveer 20 procent van de 330.000 ondergrondse (olie)tanks is lek.

De uitvoeringsbesluiten krachtens de Wet Bodembescherming die nog genomen moeten worden, betreffen onder meer regels voor organische meststoffen, infiltratie van rivierwater voor de drinkwatervoorziening, milieugevaarlijke bouwstoffen, opslag en stort van afval, ondergrondse opslagtanks, begraven en cremeren, pijpleidingen, erosie, verzilting en 'verdichting' van de bodem.

Natuur en Milieu heeft minister Alders dringend verzocht zo snel mogelijk alle noodzakelijke maatregelen te nemen om vaart te brengen in de wet, 'zodat de Nederlandse bodem eindelijk en goed wordt beschermd'.