Migranten: beleid van overheid is 'heilloos'

DEN HAAG, 1 mei - Het door de regering voorgestane minderhedenbeleid, dat zich vooral richt op arbeid en onderwijs, is 'heilloos' en moet radicaal worden gewijzigd. Dat is de conclusie van een vandaag door zeven migrantenorganisaties gepubliceerde adviesnota, 'Samenwerken om samen te leven'. Volgens de migrantenorganisaties is het regeringsbeleid zich ten onrechte eenzijdig gaan concentreren op de sociaal-economische achterstand van minderheden. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling (het ontwikkelen van een multi-culturele samenleving) op de achtergrond geraakt. Deze versmalling van het beleid is volgens de organisaties te herkennen in het vorig jaar verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over het allochtonenbeleid. Daarin spreekt de WRR de vrees uit voor de vorming van een 'etnisch sub-proletariaat' en pleit de raad voor een concentratie van het beleid op arbeid, onderwijs en volwasseneneducatie.

De kern van een goed minderhedenbeleid is volgens de migrantenorganisaties het overbruggen van de afstand tussen de verschillende culturen, 'op basis van gelijkheid'.

Emancipatie van individu en groep dienen volgens de organisaties hand in hand te gaan. 'Op dit moment worden onze leden echter nog steeds gezien als individuen die ieder voor zich de Nederlandse maatschappelijke ladder op moeten om uit de achterstand te geraken waar ze zich in bevinden', aldus het advies. Bij het onderwijs en bij cultuurbeleid dient daarom niet de integratie voorop te staan maar moet vooral ook de 'eigen identiteit' worden benadrukt.

De nota van de migrantenorganisaties is een reactie op het voorlopige regeringsstandpunt over het WRR-rapport. Volgens de zeven organisaties van migranten is de door de WRR en de regering voorgestelde weg 'heilloos' en is een 'eenzijdig opgelegd beleid gedoemd te mislukken'.

Het advies wordt vandaag besproken, in de zogenoemde Landelijke Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid, met de ministers van binnenlandse zaken en van sociale zaken en werkgelegenheid.