'Landbouwgifstoffen snel grondig saneren'

UTRECHT, 1 mei - De stichting Natuur en Milieu wil met spoed een grondige sanering van de landbouwbestrijdingsmiddelen. Deze gifstoffen komen door uitspoeling op grote schaal in het grondwater en oppervlaktewater (rivieren, kanalen en meren) terecht.

Volgens recente gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) worden in het grondwater onder alle landbouwgronden in Nederland de geldende normen overschreden. Natuur en Milieu spreekt hier van een 'tijdbom onder onze drinkwatervoorziening', waarvoor veertig verschillende pesticiden verantwoordelijk zijn. Volgens de stichting houdt minister Braks (landbouw) hier geen rekening mee bij de toelating van bestrijdingsmiddelen.

Donderdag bespreekt de Tweede Kamer de Notitie Milieucriteria (van Braks en milieuminister Alders), die vooral voor het bestrijdingsmiddelenbeleid van belang is. De notitie, die ruim een jaar oud is, legt in het bijzonder normen vast voor de uitspoeling van pesticiden naar grond- en oppervlaktewater en voor de afbreekbaarheid van die stoffen.

Natuur en Milieu vindt dat die normen onmiddellijk en onverkort moeten worden toegepast. Overigens zijn ze - aldus de milieu-organisatie - nog niet toereikend om waterorganismen te beschermen. Nog het afgelopen jaar is een nieuw middel (bifentrin) toegelaten, dat een ernstige bedreiging vormt voor koudbloedige dieren in het oppervlaktewater.

Ook vindt Natuur en Milieu dat 'oude' bestrijdingsmiddelen, die voor 1976 werden toegelaten en niet aan de milieucriteria voldoen, binnen drie jaar uit de handel dienen te worden genomen.

Ten slotte acht de stichting het dringend nodig dat het al ernstig verlate Meerjarenplan Gewasbescherming van minister Braks eindelijk wordt vastgesteld en wel in aangescherpte vorm. Dit plan dient de milieuvriendelijke landbouw zonder gebruik van pesticiden sterk te stimuleren, aldus Natuur en Milieu.