EG open voor Oost-Europa, zegt Londen

ROTTERDAM, 28 febr. - De landen van Oost-Europa moeten het volledige lidmaatschap van de Europese Gemeenschap kunnen verwerven als ze een democratisch politiek systeem en een vrije-markteconomie bezitten. Dat heeft de Britse minister van buitenlandse zaken, Douglas Hurd, gisteren gezegd.tijdens een toespraak voor zakenlieden in Londen riep Hurd de Gemeenschap op ieder Oosteuropees land 'een associatie-overeenkomst aan te bieden die geleidelijk kan worden uitgebreid en verrijkt naar gelang het land vorderingen maakt op de weg naar politieke en economische hervormingen'.

Dit proces zou moeten uitlopen op volledig lidmaatschap van de EG als deze landen dat wensen.

Het Britse standpunt wijkt af van de tot nog toe gevolgde lijn in de EG. De Oosteuropese landen wordt nu een speciale vorm van associatie aangeboden die geen uitzicht biedt op lidmaatschap. Maar Hurd betoogde: 'Ik kan niet inzien op welke basis dat (lidmaatschap) aan deze landen kan worden geweigerd als ze eenmaal een volwaardige democratie en een markteconomie hebben bereikt'. Tussen de Britse premier, Margaret Thatcher, en de Westduitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, is een fundamenteel verschil van mening naar buiten gekomen over de manier waarop Oost-Duitsland in de EG kan worden opgenomen. Genscher staat op het standpunt dat Oost-Duitsland na de vereniging van de twee Duitse staten automatisch deel van de Gemeenschap uitmaakt en dat de EG-verdragen daarvoor geen wijziging behoeven. Hij zegt dat de voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, het met hem eens is.

Thatcher verwerpt dit standpunt. Opneming van Oost-Duitsland in de EG betekent volgens haar uitbreiding van de Gemeenschap met een land dat zo groot is als Belgie, Denemarken en Ierland samen. 'Het is nog erger', merkte ze eerder deze week in een vraaggesprek op. 'Het betekent het opnemen van een staat die sinds de jaren dertig zowel communistisch als nazistisch is geweest. '