Spoedberaad Kamer vuilnisoven Alkmaar

DEN HAAG, 27 febr. - De Tweede-Kamercommissies voor milieu en landbouw komen morgenmiddag in spoedberaad bijeen om te praten over de situatie rondom de vuilverbrandingsinstallaties in Alkmaar en Zaanstad. De ministers Alders (milieu) en Braks (landbouw) zullen in een besloten zitting de Kamerleden op de hoogte stellen van de resultaten van een onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) naar beide installaties heeft gedaan.

Een woordvoerster van het RIVM verklaarde vanochtend dat het rapport nog niet is voltooid en pas morgen aan de bewindslieden zal worden aangeboden. Om dezelfde reden liet een woordvoerster van het ministerie van milieubeheer weten geen mededelingen over de inhoud te kunnen doen. Dat de Kamerleden van hun krokusvakantie zijn teruggeroepen verklaart zij op grond van een afspraak met hen die destijds door de ministers zijn gemaakt. Die luidt dat de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gesteld van de rapportages over alle vuilverbrandingen in Nederland. Ook de provincie Noord-Holland wacht in spanning af wat het overleg oplevert. Het provinciebestuur is evenmin op de hoogte van de resultaten die onder meer duidelijkheid moeten geven over de emissies aan dioxinen.

Die rapportage vloeit mede voort uit de onrust die vorig jaar ontstond nadat de onderzoeksresultaten bekend werden over de verontreiniging met dioxinen van de landbouwgebieden in de buurt van de Afvalverwerking Rijnmond, met name het Lickebaertgebied tussen Maasland en Vlaardingen. Op grond van dat voorlopige onderzoek werd onder meer een verkoopverbod van melk en andere zuivelprodukten uit het gebied afgekondigd.

Bij onder meer de vuilverbrandingsinstallaties van Alkmaar en Zaandam trof het RIVM in augustus 1989 verhoogde concentraties dioxinen aan. De overschrijdingen waren toen niet zodanig dat er op dat moment maatregelen noodzakelijk werden geacht. Niettemin zullen beide installaties de komende jaren worden gesloten. Ten zuiden van Alkmaar moet een nieuwe vuilverbranding komen die beide installaties zal vervangen. Het is de bedoeling dat deze nieuwe ovens in de tweede helft van 1994 in gebruik worden genomen. De installatie in Alkmaar dreigt echter voor die tijd in problemen te komen. Tot tweemaal toe heeft de Raad van State een bezwaar toegewezen van milieu- en buurtgroeperingen tegen de ontwerp-vergunning die de provincie Noord-Holland had afgegeven. Per 22 februari jongstleden moest de vuilverbranding in Alkmaar voldoen aan de strengere eisen (overeenkomstig richtlijnen van het departement die uit 1985 dateren). Bij de provincie wordt verwacht dat de installatie op het gebied van toegestane chlooremissie niet aan de eisen zal kunnen voldoen.

Inmiddels heeft minister Alders met gedeputeerde De Boer overlegd over wat er dan moet gebeuren. De keuze die dreigt is dat of de installatie zodanig wordt aangepast aan extra rookgasvoorzieningen dat zij alsnog aan de eisen voldoet, of de installatie wordt gesloten en dan moet er voor het vuil uit de regio Alkmaar elders een oplossing worden gevonden.