Ser niet eens met voorstel wijziging van Bijstandswet

DEN HAAG, 26 febr. - De Sociaal-economische Raad (SER) is het niet eens met voorstellen van het kabinet voor wijziging van de Bijstandswet. De Raad vreest dat een aantal wijzigingen tot rechtsongelijkheid zullen leiden.

Dit blijkt uit een advies dat een commissie van de SER heeft uitgebracht. De regering wil af van een aantal nationale richtlijnen en deze vervangen door de mogelijkheid gemeenten per geval te laten beslissen over de hoogte van de bijstandsverlening. Hierdoor zouden gemeenten beter kunnen inspringen op de individuele problematiek van de bijstandsgerechtigden.

De regering stelt onder andere voor het spaargeld of het eigen vermogen in een koophuis dat een uitkeringsgerechtigde mag behouden aan een maximum te binden. Als ze dat nodig vinden kunnen gemeenten dit bedrag lager vaststellen. De SER-commissie meent dat dit de rechtszekerheid aantast, omdat het kabinetsvoorstel het uitsluitend mogelijk maakt het vrij te laten vermogen lager te stellen dan in de wet is vastgelegd. De commissie wil daarom dat de regering een vast bedrag vrijstelt waaraan niet kan worden getornd.

Ook is de SER-commissie het er niet mee eens dat gemeenten per geval zouden mogen vaststellen hoe lang een uitkeringsgerechtigde mag bijverdienen. Zij vindt dat de termijn ten minste twee jaar moet zijn, zoals nu ook al het geval is. Een deel van de commissie (werknemersvertegenwoordigers en gemeenten) vindt wel dat de termijn moet kunnen worden verlengd, als blijkt dat de uitkeringsgerechtigde geen kans meer heeft nog gewoon aan het werk te komen. Werkgeversvertegenwoordigers en de onafhankelijke leden vinden echter dat dit niet verantwoord is ten opzichte van de andere uitkeringsgerechtigden. Zij willen een algemeen geldende norm van twee jaar.

Een groot deel van de SER-commissie is het ook niet eens met het plan van de regering om de gemeenten de hoogte van de uitkering te laten afstemmen op de individuele situatie van woningdelers of mensen die inkomen hebben uit kostgeld of onderhuur.