Opiniepeiling

Iets meer dan de helft van alle Nederlanders (52 procent) is (gematigd) voor de hereniging van Oost- en West-Duitsland. Bijna een kwart (23 procent) zegt (gematigd) tegenstander van een dergelijke ontwikkeling te zijn. Het resterende kwart van de ondervraagden was voor- noch tegenstander. Dit blijkt uit een representatieve steekproef die het bureau Inter/View in opdracht van deze krant heeft uitgevoerd.

Voor het onderzoek werden ruim zeshonderd mannen en vrouwen ouder dan 18 jaar ondervraagd. Van de geenqueteerden woonden er 265 in de Randstad, de overigen daarbuiten. Het onderzoek werd op 15 en 16 februari jl. gehouden.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt onder meer dat er een licht verschil is in de mening van verschillende politieke geledingen. Zo blijken CDA-stemmers meer dan gemiddeld voorstander van de Duitse eenwording (61 procent). De verwachting dat mensen in de oostelijke provincies vanwege economische bindingen wellicht eerder voorstander van hereniging zouden zijn dan Randstedelingen, die misschien nog herinneringen hebben aan de hongerwinter, kwam niet uit: er is geen verschil van mening tussen die groepen aanwijsbaar.

Ten slotte valt op dat de mening van mannen en vrouwen over dit onderwerp weinig verschilt. Alleen in de groep mensen die zegt voor- noch tegenstander te zijn, bevinden zich opvallend veel vrouwen. Als reden geven zij - zowel mannen als vrouwen - geringe politieke interesse.

De Tweede Wereldoorlog betekent een belangrijke waterscheiding als het gaat om de motivering van de voorkeuren. Zij die de oorlog min of meer bewust hebben meegemaakt zijn wat minder dan de gemiddelde Nederlander geporteerd van de samenvoeging van de beide Duitslanden: 40 procent is (gematigd) voorstander en 34 procent is (gematigd) tegenstander. Veel ouderen zijn tegen hereniging vanwege herinneringen aan de oorlog of uit vrees voor een nieuwe wereldoorlog. Van de 18- tot 44-jarigen noemt ongeveer 15procent dat als reden, de 45- tot 54-jarigen 43 procent, de 54- tot 64-jarigen 52 procent, en de 65plussers zelfs 60 procent.

Wanneer ouderen voorstander van hereniging zijn, geven zij hiervoor als belangrijkste reden dat de beide Duitslanden nu eenmaal historisch bij elkaar horen. (ouder dan 65: 38 procent. Gemiddelde: 26 procent)Opmerkelijk is dat 22 procent van de ondervraagden verwacht dat Nederland door de Duitse eenwording op politiek en economisch gebied aan invloed zal winnen. Een bijna even groot percentage denkt juist dat onze invloed zal afnemen. 48% meent dat het geen verschil zal maken.

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de respondenten in het licht van de internationale ontwikkelingen niet in de rij staan voor het eventueel verplicht stellen van het vak Duits. Gemiddeld is 21 procent voorstander hiervan. Meer voorstanders voor het verplichte eindexamenvak Duits zijn te vinden onder VVD-stemmers, namelijk 31 procent. Een meerderheid (81 procent) geeft de voorkeur aan het verplicht stellen van Engels als verplicht eindexamenvak (bij deze vraag noemden sommige respondenten twee talen). Frans scoorde 13 procent.