Warschaupact: lager plafond voor troepen

WENEN, 23 febr. - Vertegenwoordigers van het Warschaupact hebben bij de besprekingen over beperking van de conventionele bewapening in Wenen (CFE) voorgesteld het plafond voor het totale aantal troepen in Centraal-Europa te verlagen tot 700.000 tot 750.000 voor elk van beide zijden. De Oostduitse delegatieleider Ernst wees erop dat door de unilaterale reducties in verscheidene Warschaupactlanden en door het wegtrekken van de Sovjet-troepen uit Hongarije en Tsjechoslowakije in het oostelijk deel van de centrale sector 600.000 tot 700.000 man zullen overblijven, terwijl daar in het westelijke deel van de centrale sector dan bijna een miljoen man tegenover zouden staan. Deze ongelijkheid dient te verdwijnen, aldus Ernst, en hij deelde mee dat de Sovjet-Unie een voorstel had ingediend om tot een plafond in de centrale sector van 700.000 - 750.000 man troepen te komen. Dat zou betekenen dat dan ook de Nederlandse, Franse, Britse en Canadese troepen in de Bondsrepubliek onder de reducties zullen vallen. Volgens Ernst dient dit voorstel nog in dit CFE-akkoord gerealiseerd te worden. Hoe het op dit moment met de eenheid in het Warschaupact gesteld is bleek wel uit het feit dat dit voorstel niet als voorstel van het Warschaupact kon worden ingediend omdat Hongarije weigerde er zijn steun aan te verlenen.

Aan het einde van de vijfde ronde van de conferentie over conventionele strijdkrachten in Europa (CFE) is er overigens sprake van een verdere toenadering tussen NAVO en Warschaupact. De delegatieleiders van de Verenigde Staten, de Bondsrepubliek en de DDR waren het erover eens dat waarschijnlijk snel overeenstemming zal worden bereikt over het probleem van de opslag van militair materieel. Ook bij de discussie over tanks, pantservoertuigen en helikopters was er volgens hen sprake van een toenadering tussen de verschillende standpunten.

De overeenstemming die in Ottawa bereikt werd over de 195.000 Sovjet- en Amerikaanse troepen in de centrale zone werd door delegatieleiders uit Oost en West als een sleutelakkoord voor een toekomstige CFE-overeenkomst genoemd. Op de vraag of die 195.000 man Amerikaanse troepen door de snelheid van de politieke ontwikkelingen in Europa niet spoedig alweer een te hoog aantal zou blijken, antwoordde de Amerikaanse delegatieleider Woolsey: 'Wij voorzien geen verdere reducties onder het aantal van 195.000'. De Westduitse delegatieleider Hartmann stelde zich hierin anders op. Hartmann: 'Wij zullen hierin een open houding moeten blijven aannemen, omdat we nog niet weten wat de landen van het Warschaupact aan ons zullen vragen voor de aanzienlijke reducties van de troepen aan hun kant'. Hartmann zei dat het aantal van 195.000 'voorlopig' vaststaat. Het voorstel van minister Genscher om direct na een CFE-akkoord de onderhandelingen in een CFE-II-conferentie voort te zetten, stuitte bij Woolsey duidelijk op reserves.

Hartmann ging ook in op de vraag naar de omvang van het Duitse leger in een verenigd Duitsland. Hij zei het niet uitgesloten te achten dat het komende overleg tussen de vier geallieerde mogendheden en de twee Duitse staten over de Duitse eenwording, plafonds zal opleveren voor het aantal troepen en de hoeveelheid materieel van het nieuwe Duitse leger. 'Wij hebben allemaal de opmerkingen van de Poolse minister-president in onze oren geknoopt', aldus Hartmann. DDR-delegatieleider Ernst verzekerde dat de landen rondom Duitsland geen tot de tanden bewapend verenigd Duitsland zullen toelaten. Ernst: 'Dat is nu tweemaal in de geschiedenis gebeurd en dat is wel voldoende. Een Duits leger van 500.000 man zal er zeker niet komen.'

    • Chris van Esterik