Kamer: eenheid Duitsland is Europese zaak

DEN HAAG, 23 feb. - De Tweede Kamer vindt dat de Duitse eenwording meer moet worden gezien als een Europese aangelegenheid en niet alleen als een zaak van de Duitsers. De meerderheid sprak gisteren uit dat het 'Europese' aspect in het eenwordingsproces beter tot uitdrukking moet komen.

De Kamer vindt dit van groot belang aangezien, zoals minister Van den Broek gisteravond zei, de Duitse eenwording tot stand komt voordat er een alomvattende Europese vredesordening is. Het zelfbeschikkingsrecht van de Duitsers staat buiten kijf, zei de PvdA'er Van Traa in een plenair debat, dat speciaal was belegd om te spreken over de invloed die Nederland op het eenwordingsproces heeft. Maar, aldus Van Traa, dat ene Duitsland moet tot stand komen in samenwerking met de Europese partners en ingekaderd blijven in de Europese eenwording. Voorop moet staan, dat het herenigde Duitsland niet neutraal kan zijn; het moet in een overgangsfase lid blijven van de NAVO. De doelstelling van de PvdA blijft een rechtvaardige vredesordening in Europa zonder antagonistische blokken, 'maar om nu uit te gaan van de mogelijkheid om binnen zes maanden de blokken op te heffen is een utopie. Dat zeg ik ook aan sommige van mijn vrienden in de SPD, die de NAVO nu al een gepasseerd station achten', aldus Van Traa.

De VVD'er Weisglas haalde de Duitse schrijver Thomas Mann aan met de uitspraak: 'Er moet een Europees Duitsland, maar geen Duits Europa komen.'

Weisglas vond dat de Europese integratie zonodig versneld moet worden om een dergelijke ontwikkeling te bevorderen. Hij zei dan ook met enige zorg te constateren dat in proces tot vorming van de interne markt 'het elan lijkt te verdwijnen'. Een groot neutraal Duitsland midden in Europa zou volgens de VVD 'de politieke structuur van een toekomstig geheel democratisch Europa al bij voorbaat ontwrichten, al was het alleen door de begrijpelijke angst bij velen dat dat neutrale Duitsland toch eens tot herbewapening zou overgaan'. CDA-woordvoerder Gualtherie van Weezel waarschuwde ervoor bij de Duitsers kwade trouw te veronderstellen. De Bondsrepubliek kan naar zijn mening 'met gepaste trots' terugzien op veertig jaar Atlantische solidariteit. De politieke en economische vervlechting is volgens hem voor de Duitsers van te groot belang om op het spel te zetten. De Duitse eenwording als zodanig bleek in de Kamer geen punt van discissie meer te zijn. Ook de fractie van Groen Links heeft die aanvaard. 'Wat me wel irriteert is de wijze waarop de Bondsrepubliek, en vooral de persoon van Helmut Kohl, gebruik maakt van de netelige positie waarin de DDR-bevolking verkeert'.