Internationale actie tegen verslechtering van milieu

AMSTERDAM, 23 febr. - Milieugroepen uit Oost- en West-Europa, Japan en de Verenigde Staten voeren de komende maanden gecoordineerd actie om te voorkomen dat een verdere liberalisatie van de handel in voedselproducten tot verslechtering van het milieu leidt. Dit hebben vertegenwoordigers uit verschillende landen gisteren besloten op een vergadering die in Amsterdam was georganiseerd door de Vereniging Milieudefensie.

De liberalisatie wordt bepleit door de Algemene Overeenkomst ten aanzien van Tarieven en Handel (GATT). Binnen de GATT zijn het volgens Mark Ritchie, beleidsmedewerker van het ministerie van landbouw in de Amerikaanse staat Minnesota, vooral de Verenigde Staten die aandringen op een veel grotere vrijheid bij de internationale handel in voedselprodukten. De milieugroepen staan op het standpunt dat dit onherroepelijk leidt tot intensivering van de landbouw, met meer kunstmest en chemicalien die de bodem aantasten.

De Amerikanen zijn ook voorstanders van het dumpen tegen lagen prijzen van hun overproduktie in Derde Wereldlanden. Dat zou boeren in die landen of doodconcurreren of het zou leiden tot een intensievere teelt van gewassen. Een voorbeeld noemde mevrouw Mika uit Japan. De boeren in haar land hebben zich de laatste maanden massaal verzet, zowel op grond van economische als milieu-overwegingen, tegen de druk van Amerika rijst te mogen importeren in Japan. De Japanse auto- en elektronische industrie steunt de actie van de boeren niet, omdat zij wat haar export betreft een grotere liberalisering van de wereldhandel voorstaat.

De komende gezamelijke actie van de mileugroepen zal vooral zijn gericht op de respectievelijke regeringen, omdat nieuwe afspraken binnen de huidige GATT-ronden, waarover nog dit jaar overeenstemming moet worden bereikt, door alle deelnemende landen unnaniem moeten worden goedgekeurd. De GATT-overeenkomst betreft meer dan 80 % van de wereldhandel, groot zes triljoen dollar.