Bouw aantal tunnels blijft onduidelijk

DEN HAAG, 23 febr. - Het debat over de begroting van Verkeer en Waterstaat heeft ook gisteren geen duidelijkheid gebracht over de vraag of de vijf geplande tunnels in de Randstad er alle komen of niet. Volgens minister Maij-Weggen is het 'welhaast onvermijdelijk' dat de tunnels worden gebouwd. Ze voegde eraan toe dat als het systeem van rekening-rijden niet kan worden ingevoerd, 'ik niet zou weten hoe ik die tunnels moet financieren'.

Maar even later zwakte zij deze stelling weer af. Het kabinet heeft beloofd 20 april een besluit te nemen dat meer duidelijkheid zal scheppen over de eventuele bouw en de financiering van de tunnels.

Maij-Weggen liet verder doorschemeren dat ze de opbrengst van het rekening-rijden ook wil gebruiken ter dekking van de exploitatietekorten in het openbaar vervoer, die de komende jaren zullen stijgen. Maar juist over rekening-rijden bestaat in de Tweede Kamer grote twijfel. Weliswaar mag het onderzoek ernaar van de regeringsfracties CDA en PvdA worden voortgezet, maar beide fracties hebben nog allerminst gekozen voor dit systeem van elektronisch tolheffen.

Pag.2: Vervolg

Kamerlid Castricum (PvdA) uitte gisteren bij het begrotingsdebat van Verkeer en Waterstaat zijn grote zorg over de kosten van elektronisch tolheffen die nu al worden geschat op een investering van 300 a 400 miljoen gulden en jaarlijkse exploitatielasten van 60 miljoen. 'Dit soort unieke technische projecten hebben nogal eens het kenmerk dat ze financieel uit de hand lopen', zei Castricum die dit bedoelde als een 'serieuze waarschuwing'.

Ook Hennekam (CDA) hield zich het recht voor tezijnertijd de invoering van rekening-rijden te blokkeren.

Minister Maij-Weggen liet de Kamer weten dat ook de milieu-aspecten van eventuele tunnelbouw in beschouwing zullen worden genomen, alvorens het kabinet op 20 april een besluit neemt. Daarmee kwam ze meer in de lijn van de uitleg die minister Alders (milieubeheer) tot nu toe aan het kabinetsbesluit van vorige week heeft gegeven. Dat was voor Hennekam geen reden om te twijfelen aan de bouw van de tunnels. Een motie van de VVD om de regering te vragen nog voor eind april een positief besluit te nemen over de bouw van de Wijkertunnel en de tweede Coentunnel onder het Noordzeekanaal, werd echter niet door het CDA gesteund. 'Overbodig', karakteriseerde Hennekam het VVD-voorstel, omdat de minister volgens hem al had toegezegd dat de tunnels er komen. De VVD-motie werd gisteravond verworpen.

De grootste oppositiepartij verwierf ook niet voldoende steun voor de motie over de elektronische tolheffing die uitsluitend beperkt zou blijven tot de bestaande en nieuwe tunnels onder het Noordzeekanaal. Dat zou 'onredelijk zijn jegens forensen die niet de keuze hebben aan de andere kant van het water te gaan wonen', aldus Jorritsma (VVD). Maar behalve haar eigen fractie stemden alleen D66, Groen Links en de SGP voor deze motie. Het CDA noemde dit voorstel 'voorbarig' en de PvdA meent dat er pas later over gesproken kan worden als tunnelbouw en rekening-rijden in samenhang met het totale verkeersbeleid aan de orde komen.