Waterschappen willen deel geld stormstuw voorschieten

DEN HAAG, 21 febr. - De Unie van Waterschappen is bereid een deel van de kosten voor de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg voor te schieten. Daarmee zouden de financiele problemen voor dit Deltawerk kunnen worden ondervangen.

Minister van verkeer en waterstaat Maij-Weggen heeft evenals haar voorgangster Smit-Kroes voorfinanciering steeds afgewezen, op last van Financien. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer deed al eerder de suggestie om hetzij de provincie Zuid-Holland hetzij de waterschappen een deel van de kosten van de stormvloedkering te laten voorschieten. Daarmee kan een aantal andere bezuinigingen worden voorkomen zoals uitstel van versterking van rivierdijken elders of de verbetering van de Zuid-Willemsvaart in Brabant.

Het Tweede-Kamerlid Hennekam (CDA) zei gisteren in de Kamer dat uitstel van die laatste verbetering 'echt niet meer kan'.

Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben tegen verder uitstel al fel geprotesteerd. De Kamer wijst ook vrijwel unaniem vertraging bij de versterking van rivierdijken af. Het CDA staat positief tegenover de suggestie van de Unie.

De waterschappen willen voorkomen dat de rijksbijdrage aan beheer en onderhoud van waterkeringen wordt afgeschaft. Ook die suggestie deed Maij-Weggen, tot ongenoegen van de CDA-fractie, onlangs als poging om geld te vinden voor de stormvloedkering. De waterschappen achten een bijdrage van het rijk aan de waterkeringen een principiele zaak, omdat de bescherming van het land tegen overstromingen van 'nationaal belang' is. De Unie wil bij de voorfinanciering de hulp inroepen van de Nederlandse Waterschapsbank. Dat is ook gebeurd in 1983, toen het ging om voorfinanciering van dijkversterkingswerken in het kader van de Deltawet.